مقاله تاثير فشار مثبت مداوم از طريق بيني بعد از تزريق سورفاكتانت در نوزاد نارس زير ۳۲ هفته دچار سندرم ديسترس تنفسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فشار مثبت مداوم از طريق بيني بعد از تزريق سورفاكتانت در نوزاد نارس زير ۳۲ هفته دچار سندرم ديسترس تنفسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار مثبت مداوم از طريق بيني
مقاله سندرم ديسترس تنفسي نوزاد
مقاله سورفاكتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلي زاده ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شبانلويي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بين روش هاي حمايت تنفسي، فشار مثبت هوايي از طريق بيني و تهويه مكانيكي به دليل تاثير در كاهش عوارض سندرم ديسترس تنفسي شناخته شده تر مي باشند. به علاوه تجويز زود هنگام اين فشار و سورفاكتانت در كاهش نياز به تهويه مكانيكي و عوارض آن موثر است. مطالعه با هدف مقايسه فشار مثبت هوايي و تهويه مكانيكي در نوزادان نارس دچار سندرم ديسترس تنفسي طراحي گرديده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، ۶۰ نوزاد نارس (كمتر از ۳۲ هفته) بررسي شدند. نوزادان پس از دريافت يك دوز سورفاكتانت داخل تراشه (۴ سي سي بر كيلوگرم وزن بدن)، به طور تصادفي به ترتيب در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند و حمايت تنفسي با استفاده از فشار مثبت هوايي يا تهويه مكانيكي برقرار شد.
يافته ها: نوزادان دوگروه از نظر سن حاملگي و وزن تولد اختلاف معني دار نداشتند. متوسط مدت زمان تهويه مكانيكي در گروه مورد به طور معني داري كمتر بود (P=0.001). در روز سوم، تعداد نوزادان وابسته به ونتيلاتور در گروه شاهد بيشتر بود (۲۶٫۷ درصد در برابر ۸۳٫۳ درصد). از نظر تعداد دوزهاي ثانويه سورفاكتانت، ميزان مرگ و تعداد بيماران دچار عوارض كوتاه مدت طي بستري بيمارستاني تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: در تعداد قابل توجهي از نوزادان نارس دچار سندرم ديسترس تنفسي مي توان پس از دريافت سورفاكتانت، لوله تراشه را خارج نموده و تحت درمان با فشار مثبت هوايي از طريق بيني قرار داد. اين امر روشي بالقوه مفيد جهت حمايت تنفسي با ميزان مرگ و مير و عوارض كم در نوزادان بسيار نارس مي باشد.