مقاله تاثير فشار نقطه سانينجيائو بر سير مرحله فعال زايماني در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير فشار نقطه سانينجيائو بر سير مرحله فعال زايماني در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله نقطه سانينجيائو (SP6)
مقاله درد
مقاله فاز فعال زايماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زايمان يكي از دردناك ترين تجربه زنان در طول زندگي محسوب مي شود، لذا دستيابي به تدابيري جهت تسكين درد زايمان خصوصا با استفاده از روش هاي غير تهاجمي مانند طب فشاري ضروري بنظر مي رسد. لذ اين مطالعه به منظور بررسي تاثير فشار نقطه سانينجيائو بر سير مرحله فعال زايماني در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي ۱۲۰ نفر از زنان ۱۸ الي ۳۵ ساله باردار ترم نخست زايي كه در مرحله فعال زايماني بوده و جهت زايمان به بيمارستان شهيد اكبر آبادي تهران مراجعه كردند، انجام شد. بيماران يك در ميان در دو گروه مداخله (۶۰ نفر) و كنترل (۶۰ نفر) قرار گرفتند. دردهاي بيمار و شدت درد به مدت ۳۰ دقيقه كنترل شد و سپس در گروه مداخله به مدت ۳۰ دقيقه در طول دردها، فشار نقطه سانينجيائو و در گروه كنترل لمس اين نقطه، صورت گرفت. در پايان، طول فاز فعال، شدت درد با استفاده از مقياس ديداري از صفر تا ۱۰ اندازه گيري و نوع زايمان ثبت شد و در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: بين ميانگين طول فاز فعال گروه مداخله (۵۰/۱۰۸±۳۷/۲۵۲) و گروه كنترل (۸۸/۱۵۵±۳۸/۴۴۱) (۰۰۰۱/۰=p)، نوع زايمان (۰۰۰۱/۰=p) و شدت درد گروه مداخله (۷۷/۱±۸۷/۵) و گروه كنترل (۵۲/۱±۷۹/۶) (۰۰۳/۰=p) اختلاف معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه فشار نقطه سانينجيائو موجب كاهش طول مرحله فعال زايماني، كاهش سزارين و كاهش شدت درد مي گردد. بنابراين به عنوان يك روش آسان و بي ضرر جهت كاهش درد زايمان در ليبر پيشنهاد مي گردد.