مقاله تاثير فشردگي خاک بر برخي صفات کمي و کيفي چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير فشردگي خاک بر برخي صفات کمي و کيفي چغندرقند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله دستگاه نفوذسنج
مقاله فشردگي خاک
مقاله عمق توسعه ريشه
مقاله عملکرد ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كولايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام عادل
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فشردگي خاک باعث کاهش رشد ريشه هاي موئين، کاهش تهويه خاک و در نتيجه پایين آمدن توان گياه در جذب عناصر غذايي، آب و کاهش در صد کلروفيل چغندرقند شده، عملکرد و در صدقند را کاهش مي دهد. براي بررسي اثر فشردگي خاک بر عملکرد و عيار چغندرقند، نفوذپذيري خاک ۴۰ کرت ۱۰۰ مترمربعي در ۴۰ مزرعه چغندرکاري در شهرستان هاي همدان، اسدآباد، ملاير و بهار با دستگاه نفوذسنج تا عمق ۸۰ سانتي متر اندازه گيري شد. از سطحي معادل ۱۴٫۴ متر مربع از هر کرت، نمونه ريشه برداشت و برخي صفات مهم کمي و کيفي آن ها اندازه گيري و تحليل گرديد. نتايج برازش رابطه رگرسيوني چندگانه خطي عملکرد و عيارقند ريشه چغندرقند به عنوان متغير وابسته با فشردگي خاک در عمق صفر تا هشتاد سانتي متر به عنوان متغير مستقل نشان داد که فشردگي در لايه ۶۰-۴۱ سانتي متري عمق خاک (متوسط ۴٫۲ مگاپاسکال)، عملکرد ريشه، محصول قند و محصول قند سفيد را به شدت کاهش داد اما فشردگي در لايه۴۰ – ۲۱سانتي متر تاثيري در ميزان اين صفات نداشت و فشردگي در لايه ۲۰ – ۰ سانتي متر موجب افزايش اين صفات نيز شد. در نتيجه، فشردگي بيشتر از چهار مگاپاسکال در عمق صفر تا ۶۰ سانتي متري خاک موجب افت کمي و کيفي محصول چغندرقند خواهد شد.