مقاله تاثير فصل كاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص هاي مرتبط با جوانه زني در ارقام مختلف كلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير فصل كاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص هاي مرتبط با جوانه زني در ارقام مختلف كلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيه بذر
مقاله کلزا
مقاله درصد جوانه زني
مقاله شاخص بنيه گياهچه و فصل کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي فر اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سادات نوري سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: متقي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تعيين تاثير فصل كاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص هاي مرتبط با جوانه زني در ۱۲ رقم پر محصول كلزا بهاره، آزمايشي در سال هاي ۸۵-۸۴ انجام شد. در سال نخست كه در مزرعه انجام گرفت، ۱۲ رقم كلزا بهاره در مزرعه تحقيقاتي موسسه اصلاح و تهيه نهال، در دو فصل پاييز و بهار كشت شدند و در سال دوم و با استفاده از آزمون جوانه زني استاندارد، بذرهاي حاصل از سال نخست به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي تحت شرايط استاندارد قرار گرفتند تا توان رشد آنها در اتاقک رشد مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت مشخص شد بذرهاي حاصل از دو فصل، از لحاظ صفات وزن هزار دانه، درصد جوانه زني، طول ريشه اوليه و ساقه اوليه، شاخص بنيه گياهچه، تعداد گياهچه هاي عادي و غير عادي، متوسط جوانه زني روزانه و سرعت جوانه زني روزانه به طور معني دار تفاوت داشتند. همچنين اثر رقم بر شاخص هاي وزن هزار دانه، درصد جوانه زني، طول ريشه اوليه و ساقه اوليه و گياهچه، شاخص بنيه گياهچه، تعداد گياهچه هاي عادي و غير عادي، متوسط جوانه زني روزانه و سرعت جوانه زني روزانه معني دار بود. بذرهاي توليدي از كشت پاييزه از نظر درصد جوانه زني، شاخص بنيه گياهچه و ساير شاخص هاي مهم در بنيه بذر نسبت به بذرهاي توليدي از كشت بهاره برتري داشتند. در بين ارقام نيز رقم RG405/02 با داشتن وزن هزار دانه بالا توانست از نظر بسياري از شاخص هاي اندازه گيري شده نسبت به ساير رقم ها برتري داشته باشد. در اين آزمون مشخص شد كه صفت كاهش وزن بذر در طي جوانه زني مي تواند به عنوان يک شاخص جهت تعيين بنيه بذر استفاده گردد.