مقاله تاثير فصل کاشت و تراکم گياهي بر صفات رشد و عملکرد کمي و کيفي گياه بابونه (Matricaria chamomilla) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثير فصل کاشت و تراکم گياهي بر صفات رشد و عملکرد کمي و کيفي گياه بابونه (Matricaria chamomilla)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله زمان کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسام قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور مطالعه اثرات فصل کاشت (کشت پاييزه و بهاره) و تراکم کاشت بر صفات رشد و عملکرد گل (وزن خشک گل) گياه بابونه، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي شيروان انجام شد. در اين آزمايش از طرح کرت هاي خرد شده با دو فاکتور زمان کاشت و فاصله روي رديف در چهار تکرار استفاده شد. زمان کاشت در کرت هاي اصلي و فاصله بوته روي رديف (۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتي متر) در کرت هاي فرعي قرار گرفت. نتايج نشان داد که فصل کاشت بطور معني داري بر صفات رشد و عملکرد گياه بابونه تاثير گذاشت بطوري که در کاشت پاييزه ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي و فرعي، طول دوره گلدهي، تعداد گل در بوته و عملکرد گل در واحد سطح بيشتر از کشت بهاره بود. در کشت پاييزه اگر چه تفاوت معني داري بين فواصل روي رديف ۲۰ و ۳۰ سانتي متر مشاهده نشد اما بيشترين عملکرد گل از فاصله روي رديف ۲۰ سانتي متر (با تراکم ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار) حاصل شد. در کاشت بهاره عملکرد گل در فاصله روي رديف ۱۰ سانتي متر نسبت به فواصل روي رديف ديگر بطور معني داري کاهش نشان داد. فصل کاشت تاثير معني داري بر ميزان اسانس گلهاي بابونه نداشت، اما افزايش عملکرد گل در واحد سطح در کاشت پاييزه در نهايت منجر به افزايش عملکرد اسانس در واحد سطح گرديد.