مقاله تاثير فعاليت هاي آموزشي و ترويجي بر بهبود مراحل زراعت پنبه (از ديدگاه پنبه کاران دشت گرمسار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير فعاليت هاي آموزشي و ترويجي بر بهبود مراحل زراعت پنبه (از ديدگاه پنبه کاران دشت گرمسار)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي آموزشي- ترويجي
مقاله پنبه
مقاله پنبه کاران گرمسار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي نقش فعاليت هاي آموزشي و ترويجي در فعاليت هاي زراعي پنبه کاران شهرستان گرمسار مي باشد. منطقه مورد بررسي در اين تحقيق شهرستان گرمسار است که در حدود ۲۱۰۰ نفر که به کار کشت پنبه اقدام نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران ۱۰۱ نفر برآورد شد. روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق مطالعه اسنادي و به شيوه ميداني صورت گرفت. وسيله اصلي مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه بود که براي سنجش اعتبار آن مقدار ضريب کرونباخ آلفا برابر با ۸۹ درصد محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين متغير ميزان عملکرد گندم و ميزان فعاليت هاي آموزشي- ترويجي بين متغيرهاي نيازسنجي از گندم کاران در خصوص امور توليد، ميزان انعکاس مسايل و مشکلات پنبه کاران به مراجع ذي ربط، ميزان کاهش ضايعات در توليد پنبه، ميزان انتقال و عرضه فن آوري ها به پنبه کاران و ارايه توصيه هاي لازم در به کارگيري ماشين آلات کشاورزي، و ميزان فعاليت هاي آموزشي- ترويجي، رابطه معني داري وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد پنج متغير ميزان انعکاس مسايل و مشکلات پنبه کاران به مراجع ذي ربط، ميزان کاهش ضايعات در توليد پنبه، نيازسنجي از پنبه کاران در خصوص امور توليد، ميزان انتقال و عرضه فن آوري ها به گندم کاران و ارايه توصيه هاي لازم در به کارگيري ماشين آلات کشاورزي، داراي تاثير معني داري بر عملکرد پنبه بودند. به طور کلي با توجه به ضريب تعيين، ۴۹٫۷ درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير هاي فوق الذکر تبيين شده اند.