مقاله تاثير فعاليت هاي تفرجي بر پوشش گياهي و خاک پارک جنگلي (مطالعه موردي: پارک جنگلي چقاسبز ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير فعاليت هاي تفرجي بر پوشش گياهي و خاک پارک جنگلي (مطالعه موردي: پارک جنگلي چقاسبز ايلام)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفرج
مقاله خاک
مقاله تنوع گونه اي
مقاله پارک جنگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي راد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زيني وندزاده منير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير تغيير کاربري مناطق جنگلي به پارک هاي جنگلي بر پوشش گياهي و خاک در پارک چقاسبز استان ايلام بررسي شده است. به اين منظور ۳ منطقه ۳۰ هکتاري شامل مناطق بدون تفرج، تفرج متوسط و تفرج شديد مشخص شد. براي برداشت داده ها، در هر منطقه ۲۰ قطعه نمونه به روش منظم تصادفي با ابعاد شبكه ۱۵۰×۱۰۰ متر، پياده شد. نوع و درصد پوشش گونه هاي علفي در ۴ ريز قطعه نمونه ۱٫۵ متر مربعي در هر قطعه نمونه ثبت شد. در هر قطعه نمونه از عمق ۰ تا ۳۰ سانتي متري افق معدني، ۳ نمونه خاک برداشته شد و يک نمونه ترکيبي به آزمايشگاه انتقال يافت. براي حذف عامل ذهنيت و درک بهتر ساختار پوشش گياهي و تعيين گراديان عمده تغييرات در ساختار پوشش گياهي سه منطقه، از روش تجزيه و تحليل خوشه اي و تجزيه و تحليل تطبيقي قوس گيري شده استفاده شد. تجزيه و تحليل تطبيقي متعارفي براي تعيين مهم ترين عامل هاي خاک تغييرپذير در سه منطقه به کار گرفته شد. نتايج نشان داد پوشش گياهي منطقه با تفرج شديد با منطقه با تفرج متوسط و منطقه بدون تفرج کاملا متفاوت است و در يک دسته مجزا گروه بندي مي شود. درصد کربن آلي، ازت کل، فسفر قابل جذب، پتاسيم تبادلي و عمق لاشبرگ در مناطق با تفرج شديد کاهش يافته، ولي بر مقدار pH و وزن مخصوص ظاهري اين منطقه افزوده شده است.