مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري و دستمزد نيروي کار در صنايع استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري و دستمزد نيروي کار در صنايع استان تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله بهره وري نيـروي کـار
مقاله دستمـزد
مقاله حسـابـداري رشد
مقاله كاراندوز
مقاله سرمايه اندوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبركياني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: باقري قاديكلايي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با دستمزد و بهره وري نيروي کار در صنايع است. در اين مطالعه جامعه بررسي شده شامل صنايع استان تهران (۵۶ صنعت با کدهاي ISIC سه رقمي) و واحدهاي نمونه اي، کارگاههاي صنعتي با ۲۰ نفر کارکن و بيشتر، است. با نمـونـه گيـري تصادفـي تعداد ۲۵۹ کارگـاه صنعتي انتخاب شد. بعد از مشخص شدن حجم نمونه در هر کد ISIC سه رقمي به روش نيمن، پرسشنامه بين کارگاههاي صنعتي توزيع و نتايج جمع آوري گرديد. از طرف ديگر، براي جمع آوري اطلاعات موردنياز در مورد شاغلين، حجم نمونه شاغلين به روش نمونه گيري تصادفي، ۲۶۰۰ نفر تعيين گرديد که پرسشنامه شاغلين نيز توزيع و نتايج حاصل از آن جمع آوري شد.
در بررسي حاضر دو فرضيه آزمون شده: اول، فرضيه رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره وري نيروي کار با كمك تابع توليد کاب ـ داگلاس و با داده هاي مقطعي سال ۱۳۸۱ و با ۴۰ صنعت (کدهاي ISIC سه رقمي) به روش حداقل مربعات معمولي. در تابع توليد کاب- داگلاس، به جاي متغير مستقل فناوري اطلاعات و ارتباطات از سه متغير جانشين يا پراکسي نسبت استفاده کنندگان از کـامپيـوتـر بـه کـل نيـروي کـار(PCLR) ، نسبـت استفــاده کننـدگان از اينتـرنـت بـه کـل نـيروي کـار (INTLR) و نسبــت کـارگـاههـايـي کـه از اينترنت استفاده مي کنند به کل کارگاهها (INTR) استفاده شد. متغيرهاي PCLR و INTLR در سطح ۵ درصد روي بهره وري نيروي کار تاثير نداشته اند. ولي INTR رابطه معني داري را نشان مي دهـد. دوم، فرضيه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات و دستمزد به كمك تابع نيمه لگاريتمي دستمزد، به روش حداقل مربعات معمولي. در اين مدل از متغير مجازي استفاده کنندگان از کامپيوتر و اينترنت در محل کار به جاي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. نتايج آزمون حاکي از وجود رابطه معني دار بين دستمزد و فناوري اطلاعات و ارتباطات است.