مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت تغيير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت تغيير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعا ت و ارتباطات
مقاله مديريت تغيير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: قصابي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر، اطلاعات عامل اصلي و زير بناي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها محسوب مي شود و نقش مهمي در زمينه فعاليت هاي انساني ايفا مي كند. اين پژوهش با هدف بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت تغيير انجام گرفت؛ و شامل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مي باشد : فناوري اطلاعات و ارتباطات با مديريت تغيير رابطه دارد. ١- بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و تغيير ساختار سازمان رابطه وجود دارد. ٢- بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و تغيير خط مشي سازمان رابطه وجود دارد. ٣- بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و تغيير عملكرد كاركنان رابطه وجود دارد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش، كليه كاركنان اداري سازمان جهاد كشاورزي در شهرستان ساري که به تعداد ٥٨٠ نفر مي باشند و بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعداد ٢٣٤ به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ۲۱ سوالي استفاده شده و براي محاسبه روايي از روايي محتوا يي وپايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ (۰٫۹۰)، محاسبه شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي) استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بين فناوري اطلاعا ت و ارتباطات و تغيير در ساختار سازمان، تغيير خط مشي سازمان و تغيير عملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.