مقاله تاثير فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو لاين اميد بخش لوبيا سفيد در شرايط حضور و عدم حضور علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو لاين اميد بخش لوبيا سفيد در شرايط حضور و عدم حضور علف هاي هرز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا سفيد
مقاله علفهاي هرز
مقاله فاصله کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ايلكايي محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل موثر در عملکرد گياهان زراعي استفاده از ارقام با قدرت رقابت بالا در برابر علف هاي هرز مي باشد. اين آزمايش در سال ۱۳۸۳ در قالب يک طرح اسپليت پلات – فاکتوريل با چهار تکرار بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي شهرستان خمين انجام شد. حضور و عدم حضور علف هاي هرز به عنوان کرت اصلي و فواصل کاشت ۴۰، ۵۰، ۶۰ سانتيمتر (به ترتيب تراکم ۵۰، ۴۰ ، ۵۰ بوته در متر مربع) و دو لاين لوبيا سفيد به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسي عبارت بودند از: ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند که کاهش فواصل کاشت در هر دو شرايط حضور و عدم حضور علف هاي هرز باعث افزايش عملکرد دانه گرديد. حداکثر عملکرد لاين KS41105 در حضور علف هاي هرز در فاصله کاشت ۴۰ سانتيمتر و در شرايط عدم حضور علف هاي هرز در فاصله کاشت ۵۰ سانتيمتر بدست آمد. در لاين KS 41124 بيشترين عملکرد دانه در حضور علف هاي هرز در فاصله کاشت ۵۰ سانتيمتر و در شرايط عدم حضور علف هاي هرز در فاصله کاشت ۴۰ سانتيمتر حاصل شد. حضور علف هاي هرز در هر دو لاين باعث کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه گرديد، اما بر صفت تعداد دانه در غلاف تاثيري نداشت.