مقاله تاثير فيبر و نوع کامپوزيت در استحکام خمشي سه نوع رزين کامپوزيتي تقويت شده با فيبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير فيبر و نوع کامپوزيت در استحکام خمشي سه نوع رزين کامپوزيتي تقويت شده با فيبر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين ‌هاي کامپوزيتي
مقاله استحکام خمشي
مقاله فيبر
مقاله خمش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف رامين
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: تركان سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از روشهاي افزايش استحکام خمشي رستوريشن‌ هاي غيرمستقيم کامپوزيتي، تقويت با فيبر است. ترکيب کامپوزيت پوشاننده نيز نقش مهمي در استحکام خمشي اين گونه ترميم ها دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير استفاده از فيبر در استحکام خمشي سه نوع رزين کامپوزيتي تقويت شده مي ‌باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي از سه نوع کامپوزيت تقويت شده با فيبر (گراديا، سيگنوم، بل گلاس)، ۷۲ نمونه مکعب مستطيلي (۲۵×۲×۳ ميلي ‌متر) توسط يک مولد پلکسي گلاس شکاف ‌دار ساخته شد. در مورد هر نوع کامپوزيت، دو گروه نمونه با فيبر و بدون فيبر (گروه شاهد) تهيه و پس از نگهداري در دماي ۳۷ درجه به مدت ۴۸ ساعت، تحت آزمون خمش سه نقطه ‌اي با نيروي بيست نيوتن با سرعت يک ميلي ‌متر در دقيقه قرار گرفت. بعد از محاسبه استحکام خمشي نمونه ‌ها، براي مقايسه داده‌ها از آزمونهاي ANOVA دوطرفه و Tukeyو t-test در سطح اطمينان ۰۵٫۰ استفاده شد.
يافته ‌ها: ميانگين استحکام خمشي در گروه گراديا با فيبر برابر ۱۴٫۱۵۰ مگاپاسکال و در گروه سيگنوم بدون فيبر معادل ۵۳٫۶۰ مگاپاسکال بود. تفاوت آماري بين ميانگين استحکام خمشي تمام نمونه ‌ها معني ‌دار بود. (p<0.001)
نتيجه ‌گيري: بر اساس شرايط آزمايشگاهي اين بررسي مشخص شد که تقويت با فيبر به نحو مشخصي سبب تقويت استحکام خمشي در نمونه ‌هاي کامپوزيتي تقويت شده با فيبر مي ‌شود و نوع کامپوزيت پوشاننده ممکن است عامل موثري در افزايش استحکام خمشي نمونه ‌هاي کامپوزيتي تقويت شده با فيبر باشد.