مقاله تاثير فيلترهاي رنگي بر تيزبيني و حساسيت کنتراست در افراد کم بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير فيلترهاي رنگي بر تيزبيني و حساسيت کنتراست در افراد کم بينا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت کنتراست
مقاله کم بينايي
مقاله تيزبيني
مقاله فيلترهاي رنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب منيره
جناب آقای / سرکار خانم: هرويان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: وليداد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي موسي آبادي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کم بينايي به کاهش تيزبيني وقتي که ديد دور در بهترين چشم بعد از استفاده از وسايل چشمي ۲۰٫۷۰ يا کمتر باشد و يا ميدان بينايي در چشم بهتر کمتر از ۲۰ درجه باشد، اتلاق مي گردد. در اين بيماران حساسيت کنتراست نيز کاهش مي يابد. استفاده از فيلتر هاي رنگي به منظور بهبود عملکرد بينايي در اين افراد مورد بحث و تحقيق است. اين مطالعه به منظور بررسي حساسيت کنتراست و تيزبيني در افراد کم بينا با فيلترهاي رنگي و بدون فيلتر مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد شاهدي با روش نمونه گيري تصادفي بر روي ۴۰ بيمار کم بينا که با بهترين اصلاح ديد ۲۰٫۲۰۰ يا کمتر داشته و به مرکز چشم پزشکي الزهرا زاهدان مراجعه کردند، انجام شد. بيماران پس از معاينه به ۴ گروه گلوکومي، رتينوپاتي ديابتي، مايوپ بالا و آلبينيسم طبقه بندي شدند. يک گروه ۴۰ تايي از افراد نرمال همسن نيز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. پس از بهترين اصلاح، تيزبيني و حساسيت کنتراست بيماران با چارت اسنلن و لوکمبريچ گريتينگ بدون فيلتر و با فيلترهاي رنگي زرد و قرمز مورد بررسي قرار گرفته و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين تيزبيني در اين ۴ گروه افراد کم بينا تفاوت معني داري ندارد ولي ميانگين حساسيت کنتراست در اين ۴ گروه تفاوت معني داري دارد (p=0.017). ميانگين کنتراست در افراد کم بينا بدون فيلتر ۱۹٫۲۸±۲۰٫۳، با فيلتر زرد ۱۱٫۷۵±۱۴٫۴ و با فيلتر قرمز ۱۲٫۶±۱۵٫۱۴ مي باشد. آزمون زوجي کاهش معني داري را در حساسيت کنتراست با فيلتر زرد و قرمز نسبت به حساسيت کنتراست بدون فيلتر در افراد کم بينا و همچنين در گروه نرمال نشان داد (p<0.0001) در حالي که تيزبيني تفاوت معني داري را با فيلتر و بدون فيلتر نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که حساسيت کنتراست نسبت به تيزبيني ارزيابي دقيق تري نسبت به ديد افراد کم بينا نشان مي دهد و فيلتر هاي رنگي نيز باعث افزايش عملکرد بينايي در افراد کم بينا نمي شود.