مقاله تاثير فيلتر تند شني بر کارايي حذف فلزات مس و روي در حضور غلظت هاي متفاوت فسفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير فيلتر تند شني بر کارايي حذف فلزات مس و روي در حضور غلظت هاي متفاوت فسفات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلتر تند شني
مقاله مس
مقاله روي
مقاله فسفات
مقاله کارايي حذف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي نواب
جناب آقای / سرکار خانم: بانژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيرتاج همداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به دليل سميت عناصر مس و روي، حذف اين فلزات با استفاده از روش هاي کم هزينه و در عين حال موثر امري ضروري است. اين آزمايش به منظور بررسي تاثير فيلتر تند شني تک لايه ثقلي بر کارايي حذف فلزات سنگين روي و مس در محيط آبي با حضور غلظت هاي متفاوت فسفات انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه يک فيلتر تند شني تك لايه ثقلي با محيط شن سيليسي را به كار برده است. آزمايش ها براي تمامي حالات غلظت هاي ۲۵، ۷۵، ۱۲۵ و ۱۷۵ ميلي گرم بر ليتر از مس و روي در حضور غلظت هاي متفاوت فسفات توسط دبي متغيير انجام گرفت. هر حالت از محلول به بالاي بستر پمپ شده و دبي تنظيم گرديده است. نمونه ها از سيال خروجي از بستر گرفته شده و سپس به سرعت اسيد زني شدند. غلظت فلزها توسط طيف نما، نشر اتمي با منبع
ICP اندازه گيري شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بيش ترين کارايي حذف براي مس و روي به ترتيب به ميزان
۹۸٫۸۹ و ۷۸٫۶ درصد بوده است. اثر عوامل دبي، غلظت فلز و غلظت فسفات در كارايي حذف روي و مس، اثر متقابل غلظت فسفات و دبي بر كارايي حذف مس، اثر متقابل غلظت فسفات و غلظت فلز بر كاراي حذف روي در سطح ۱% معني دار است. به علاوه اثر متقابل غلظت فسفات و دبي، غلظت فلز و دبي بر كارايي حذف روي در سطح ۵% معني دار است. در نهايت، اثر متقابل دبي و غلظت فلز هم چنين غلظت فلز و غلظت فسفات اثر معني داري بر كارايي حذف مس ندارد.
نتيجه گيري: فيلتر تند شني تک لايه ثقلي با محيط شن سيليسي مي تواند به طور موفقيت آميزي براي حذف غلظت هاي پايين مس مورد استفاده قرار بگيرد. براي غلظت هاي بالاي فلز مس و يا به طور کلي جهت حذف روي در غلظت هاي مختلف کارايي مطلوب حاصل نگرديد، اما احتمالا در اين شرايط مي توان با استفاده از سري فيلترهاي تند شني با عمق بيش تر استفاده نمود.