مقاله تاثير قارچ ميکوريزا بر خصوصيات مرفولوژيک و محتواي عناصر غذايي جو در سطوح مختلف شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قارچ ميکوريزا بر خصوصيات مرفولوژيک و محتواي عناصر غذايي جو در سطوح مختلف شوري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله قارچ ميکوريزا
مقاله تنش شوري
مقاله تحمل
مقاله خصوصيات مرفولوژيکي
مقاله محتواي عناصر غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 قارچ ميکوريزا تحمل گياهان به تنش ها را افزايش مي دهد. به منظور بررسي تاثير قارچ ميکوريزا در محيط هاي شور و بدون شوري بر روي خصوصيات مرفولوژيکي و محتواي عناصر غذايي جو رقم کارون در کوير، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل با دو فاکتور در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در گلخانه مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. فاکتور اول در دو سطح شامل استفاده و عدم استفاده از قارچ ميکوريزاي سويه Glomus intraradices بود و فاکتور دوم سطوح شوري بودند. رقم جو در گلدان هاي پنج کيلويي در شوري ۰٫۶، ۸ و ۱۳ دسي زيمنس رشد داده شدند. شوري سبب کاهش وزن خشک ريشه و اندام هاي هوايي، وزن تر، ارتفاع، طول سنبله، تعداد پنجه و تعداد برگ در بوته ها شد، ولي بر تعداد برگ ساقه اصلي بي تاثير بود. تلقيح ميکوريزايي کليه صفات به جز تعداد برگ در ساقه اصلي را هم در شرايط شور و هم در تيمار شاهد به طور معني داري افزايش داد. ميکوريزا سبب افزايش شاخص تحمل جو شده و اين بهبود در شرايط شوري بالا مشهودتر بوده و در مجموع گياهان در محيط شور وابستگي ميکوريزايي بالاتري را نشان دادند. بوته هاي تلقيح شده با ميکوريزا داراي محتواي عناصر غذايي بيشتري در کليه شرايط نسبت به گياهان تلقيح نشده بودند. اين محتواي عناصر غذايي بيشتر مي تواند يکي از دلايل افزايش مقاومت به تنش گياهان ميکوريزايي شده نسبت به گياهان ميکوريزايي نشده باشد.