مقاله تاثير قرق و چرا بر تغييرات پوشش گياهي منطقه ارکويين زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قرق و چرا بر تغييرات پوشش گياهي منطقه ارکويين زنجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله قرق
مقاله پوشش تاجي
مقاله ترکيب گياهي
مقاله توليد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانلو فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مدارک و گزارشهاي موجود، وضعيت مراتع کشور در بيشتر نقاط ضعيف يا خيلي ضعيف بوده و درصد گونه هاي نامطلوب در مقايسه با گونه هاي مرغوب مرتعي بسيار زياد مي باشد. مطالعه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط قرق و چراي دام در شناخت پاره اي از مشکلات حاد موجود در مراتع کشور اهميت بسزايي دارد. تاثير قرق در روند تغييرات پوشش گياهي مراتع طبيعي در منطقه ارکوئين استان زنجان با ارتفاع ۱۴۵۰ متر از سطح دريا، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراين تغييرات پوشش گياهي در داخل و بيرون قرق داخل پلاتهاي ثابت بررسي شد و جهت اندازه گيري ميزان توليد سالانه از پلاتهاي تصادفي استفاده شد. مقايسه تغييرات عاملهاي مورد بررسي و عناصر مربوط به خاک با استفاده از آزمون  Tانجام شد. به طوري که نتايج نشان داد که پوشش تاجي کل در قرق افزايش يافته و تفاوت ميانگين ها از نظر آماري معني دار است(P<0.01) . واکنش فرمهاي رويشي نسبت به عامل قرق و چرا يکسان نبوده و در سال ۱۳۸۵ گونه هاي (P<0.05) Astragalus achtalensis و  (P<0.01) Stipa barbataاز افزايش پوشش تاجي معني داري نسبت به سال ۱۳۸۱ برخوردار بودند. از اين رو در داخل قرق، سهم گونه هاي مرغوب در ترکيب حدود ۷ درصد افزايش يافته و از سهم بقيه گونه ها کاسته شد. به طوري که در بيرون قرق نيز سهم اين گونه ها يک درصد زياد شد. در حالي که توليد علوفه نسبت به پوشش تاجي، بيشتر تابع نوسانهاي بارندگي بود. در طول دوره بررسي ميزان ماده آلي و ازت در عمق ۱۵-۰ سانتي متري خاک داخل و بيرون قرق و در عمق ۳۰-۱۵ سانتي متري خاک بيرون قرق، افزايش معني دار داشت.