مقاله تاثير قرق و چرا بر روي کربن آلي و وزن مخصوص ظاهري خاک: مطالعه موردي در مراتع دامنه جنوبي البرز مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير قرق و چرا بر روي کربن آلي و وزن مخصوص ظاهري خاک: مطالعه موردي در مراتع دامنه جنوبي البرز مرکزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرق
مقاله چرا
مقاله کربن آلي خاک
مقاله البرز مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحسني فشمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرخه کربن در سطح خشکي ها به روابط متقابل بين گياهان و خاک بستگي دارد. مديريت کربن خاک به طور غير مستقيم از طريق مديريت پوشش گياهي انجام مي گيرد و لذا مديريت اکوسيستم در استراتژي هاي ترسيب کربن، جايگاه ويژه اي دارد. علي رغم اين که مراتع داراي پتانسيل بالاي ترسيب کربن هستند، تاکنون تحقيقات چنداني بر روي آن ها انجام نشده است.
اين تحقيق به منظور بررسي اثر قرق و چرا بر روي ميزان کربن آلي و وزن مخصوص ظاهري خاک مراتع در مراتع دامنه جنوبي البرز مرکزي به انجام رسيد. پس از انجام آناليزهاي لازم، نتايجي به شرح زير به دست آمد. کربن آلي خاک در شرايط چرا در عمق ۲۰-۰ سانتي متري از ميزان بالاتري (۵۵٫۹ تن بر هکتار) نسبت به حالت قرق (۴۴٫۴ تن بر هکتار) برخوردار بود و بين آن ها در سطح ۵ درصد، اختلاف معني داري مشاهده گرديد و در عمق ۵۰-۲۰ سانتي متري (چرا ۶۷٫۳ تن بر هکتار و قرق ۶۳٫۸ تن بر هکتار) اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد، مشاهده نشد. ميزان کربن خاک تا عمق ۵۰ سانتي متري در حالت چرا ۱۲۳٫۲ تن بر هکتار و در حالت قرق، ۱۰۸٫۲ تن بر هکتار بود که در حالت قرق ميزان آن کمتراست و بين حالت قرق و چرا در سطح ۵ درصد، اختلاف معني داري مشاهده گرديد. پس بهترين گزينه براي مديريت مراتع، چراي در حد ظرفيت است، تا علاوه بر استفاده از توليدات مرتع، يکي ديگر از اهداف مديريت اراضي را که همانا افزايش ترسيب کربن است، محقق مي سازد.