مقاله تاثير قصه هاي قرآني بر هو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير قصه هاي قرآني بر هو
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه هاي قرآني
مقاله کودکان
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش «تعيين تاثير قصه هاي قرآني بر هوش هيجاني کودکان» بود. روش پژوهش آزمايشي با دو گروه آزمايش و کنترل، و انجام پيش آزمون و پس آزمون بود. حجم نمونه برابر با ۳۰ کودک ۶،۴ ساله (۱۵ نفر گروه آزمايش و ۱۵ نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ بود که با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه۳۰ سوالي سنجش هوش هيجاني پيترايدز و فارنهام (۲۰۰۳) بود. ضريب پايايي پرسشنامه برابر با ۸۴٫۰ محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از روش آماري کوواريانس تجزيه و تحليل گرديد. نتايج آزمون تحليل کوواريانس در سطح نشان داد که بين ميانگين نمرات کودکان گروه آزمايش و کنترل در زمينه تاثير قصه هاي قرآني بر چهار حيطه هوش هيجاني (درک عواطف و احساسات خود و ديگران، کنترل احساسات و عواطف، مهارت هاي اجتماعي، خوش بيني و نگرش مثبت) تفاوت معناداري وجود داشت.