مقاله تاثير قصه گويي در كاهش پرخاشگري پسران شش تا هشت ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير قصه گويي در كاهش پرخاشگري پسران شش تا هشت ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله كودكان
مقاله قصه گويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي تاثير قصه گويي در کاهش پرخاشگري پسران شش تا هشت ساله انجام گرفت.
روش: در چهارچوب روشي شبه تجربي در قالب يك طرح پيش آزمون – پس آزمون – پي گيري با گروه كنترل، ۲۲ پسر شش تا هشت ساله كه در پرسش نامه پرخاشگري شهيم نمره يك انحراف معيار بالاتر از ميانگين كسب نموده بودند، به طور تصادفي در دو گروه جايگزين شدند. گروه آزمايش به مدت ۱۱ جلسه تحت تاثير متغير مستقل «قصه گويي» قرار گرفت و گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نكرد. پس از پايان مداخله و نيز سه ماه پس از آن از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته «پرخاشگري» مشخص شود. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس براي اندازه گيري هاي مکرر، مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: معلمان و والدين گزارش كردند كه قصه گويي نشانه هاي پرخاشگري را در كودكان کاهش مي دهد. اين كاهش در پي گيري سه ماهه نيز پايدار مي ماند.
نتيجه گيري: اين نتايج قابليت كاربرد قصه و ساختار آن را در آموزش کودکان و حل مشكلات آنها نشان مي دهد.