مقاله تاثير قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعد بر صفات زراعي و عملکرد دانه و روغن ارقام پاييزه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعد بر صفات زراعي و عملکرد دانه و روغن ارقام پاييزه کلزا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام کلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اليكايي قنبري ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعد بر صفات زراعي و عملكرد دانه و روغن ارقام پاييزه كلزا، تحقيقي به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي به طور كامل تصادفي در سه تکرار كه در آن آبياري در دو سطح شامل آبياري معمول (شاهد) و قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعد و رقم نيز در پنج سطح شامل ارقام  Okapi, Zarfam, Orient, Talaye, SLM046بود انجام شد. اين آزمايش در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه ۴۰۰ هكتاري موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد که اثر ساده آبياري بر صفات تعداد خورجين در گياه، طول خورجين، عملكرد دانه و عملكرد روغن دانه در سطح يك درصد و بر صفات تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه در سطح پنج درصد معني دار شد. اثر ساده ي رقم نيز بر صفات تعداد خورجين در گياه، طول خورجين، عملكرد دانه و عملكرد روغن دانه در سطح يك درصد و بر صفت وزن هزار دانه در سطح پنج درصد معني دار شد. هم چنين اثر متقابل آبياري و رقم بر صفات تعداد خورجين در گياه، عملكرد دانه و عملكرد روغن دانه در سطح يك درصد معني دار شد. بر پايه نتايج حاصله، رقم Zarfam هم در شرايط آبياري معمول (شاهد) و هم در شرايط تنش خشكي عملكرد دانه و روغن بالاتري داشت. بنابراين قابل توصيه از ديدگاه زراعت در شرايط تنش كم آبي مي باشد.