مقاله تاثير قطع آبياري در مرحله خورجين دهي و پر شدن دانه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزاي پاييزه در شرايط آب و هوايي كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قطع آبياري در مرحله خورجين دهي و پر شدن دانه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزاي پاييزه در شرايط آب و هوايي كرج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله قطع آبياري
مقاله خورجين دهي
مقاله پر شدن دانه
مقاله عملكرد دانه و درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي رنجبر هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثرات قطع آبياري در مراحل نهايي رسيدن ارقام جديد كلزا (Brassica napus L.) در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۳ در كرج آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. آبياري در دو سطح شامل آبياري مرسوم (آبياري بر اساس ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتك كلاس (A و شرايط قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد و دوازده رقم كلزاي پاييزه به نام هاي ,Herkules, Opera, Hyola401, Ds29955, Okapi, Celsius, Elvis, Sahara, SLM046, Olpro, Banjo,  و Sunday تيمارهاي آزمايشي را تشكيل دادند. در اين تحقيق غالب خصوصيات فنولوژيکي گياه شامل ارتفاع بوته، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، درصد روغن دانه، عملكرد روغن اندازه گيري شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه رقم Elvis با ميانگين عملكرد ۵۲۱۲ كيلوگرم دانه و ۲۲۷۰ كيلوگرم روغن در هكتار بالاترين عملكرد دانه و روغن را در هر دو شرايط آبياري به دست آورد. اختلاف عملكرد دانه در هر دو شرايط آبياري %۱۲ درصد بود و در مورد عملكرد روغن قطع آبياري منجر به كاهش درصد روغن به ميزان درصد گرديد. نتايج نشان داد که چهار رقمSunday ,Sahara ,Olpro ,Elvis  از نظر عملکرد دانه و روغن برتر در هر دو شرايط آبياري بوده اند.