مقاله تاثير كاربرد باكتري هاي افزاينده رشد گياه (PGPR) بر تسهيم ماده خشک و برخي ويژگي هاي رشد ذرت در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد باكتري هاي افزاينده رشد گياه (PGPR) بر تسهيم ماده خشک و برخي ويژگي هاي رشد ذرت در شرايط گلخانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت (.Zea mays L)
مقاله ويژگي هاي بوته و ريشه
مقاله ازتوباكتر كروكوكوم
مقاله آزوسپيريلوم ليپوفروم
مقاله آزوسپيريلوم برازيلنس و سودوموناس فلورسنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شعار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باكتري هاي افزاينده رشد گياه به عنوان كودهاي بيولوژيك نقش مهمي در مديريت پايدار بوم نظام هاي زراعي و افزايش حاصلخيزي و توليد آن ها دارند. به منظور بررسي تاثير چند گونه بومي از اين باكتري ها شامل: ازتوباكتر كروكوكوم، آزوسپيريلوم ليپوفروم، آزوسپيريلوم برازيلنس و سودوموناس فلورسنس بر ويژگي هاي ظاهري مرتبط با رشد رويشي بوته، تسهيم ماده خشک و برخي ويژگي هاي ريشه دورگ هاي ساده ديررس ذرت۷۰۰ ، ۷۰۴ و يك دورگ اميدبخش (B73 × K18)، آزمايشي در شرايط گلخانه اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل تلقيح بذرهاي اين دورگ ها با تك تك باكتري ها،به صورت دوتايي، سه تايي و عدم تلقيح باكتريايي به عنوان تيمار شاهد بودند. ويژگي هاي مورد بررسي عبارت بودند از: ارتفاع بوته و بلال، قطر ساقه، تعداد برگ هاي بوته و بالاي بلال، وزن خشک برگ ها، ساقه، گل تاجي و بوته، سطح، حجم،طول و وزن خشک ريشه و نسبت وزن خشک بخش هوايي بوته به وزن خشک ريشه. نتايج بدست آمده مشخص نمود كه بجزء تعداد برگ هاي بوته و بالاي بلال ساير ويژگي هاي مورد بررسي تحت تاثير تيمارهاي آزمايش و اثر متقابل آن ها قرار گرفتند. همچنين مشخص گرديد که به ترتيب دورگ هاي ۷۰۴،  B73 × K18و ۷۰۰ از لحاظ ويژگي هاي بررسي شده بيشتر تحت تاثير تلقيح با باکتري هاي افزاينده رشد قرار گرفتند و تلقيح با مايه تلقيح تلفيق باکتري هاي سه جنس بيشترين تاثير افزايندگي رشد را بر هر سه دورگ نشان داد. کاربرد مايه تلقيح تلفيق باکتري هاي ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس فلورسنس و تيمار تلقيح بذر با هر يک از اين دو باکتري، از لحاظ تحريک رشد در مرتبه هاي بعدي قرار داشتند.