مقاله تاثير كاربرد بهاره روغن ولك و تركيب آن با عناصر غذايي بر صفات فيزيولوژيك، عملكرد و كيفيت ميوه پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد بهاره روغن ولك و تركيب آن با عناصر غذايي بر صفات فيزيولوژيك، عملكرد و كيفيت ميوه پسته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات فيزيولوژيك
مقاله پسته
مقاله روغن ولك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري موفق فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير كاربرد بهاره روغن ولك (۳ و ۵ در هزار) به تنهايي و تركيب آن با ۴ نوع كود كامل بر صفات فيزيولوژيك، عملكرد و كيفيت پسته، اين تحقيق در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۱۲ تيمار در سه تكرار بر روي رقم پسته اوحدي در منطقه چترود كرمان به مدت دو سال اجرا گرديد. محلول پاشي هر تيمار طي دو مرحله (۱۰ و ۳۰ ارديبهشت) با مقادير توصيه شده مربوط به هر كود براي هر تيمار انجام شد. بعد از محلول پاشي مرحله دوم، صفات اكوفيزيولوژيك شامل تعرق، دماي سطح برگ، هدايت روزنه اي، ميزان فتوسنتز، ميزان فلورسنس كلروفيل حداكثر (fm)، متغير (fv)، متغير به حداكثر (fv/fm) و صفات كيفي شامل درصد خنداني، درصد ناخنداني، درصد پوكي، وزن ۱۰۰ دانه، اونس و وزن كل محصول، همچنين عناصر غذايي برگ شامل ميزان فسفر، پتاسيم، آهن، روي، منگنز و مس در نمونه هاي برگي تهيه شده از درختان در مرداد ماه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه مصرف مكمل هاي غذايي به تنهايي مي تواند باعث افزايش درصد خنداني و پوكي در محصول گردد ولي اختلاط آنها با روغن ولك در فصل بهار بر روي خصوصيات كيفي محصول اثر منفي دارد. همچنين اختلاط روغن ولك با مكمل هاي غذايي باعث كاهش درصد خنداني و پوكي در محصول مي شود.