مقاله تاثير كاربرد راهنماي يادگيري باليني (logbook) بر يادگيري دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد راهنماي يادگيري باليني (logbook) بر يادگيري دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله راهنماي يادگيري باليني
مقاله آموزش
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله محيط بالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مهلاني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: روشنگر فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه هاي آموزشي مطلوب بايد ماهيت پويا و ديناميك داشته و به دنبال بازخوردهاي محيطي، بطور مداوم بازنگري و اصلاح گردد. راهنماي يادگيري باليني در صورتي كه با  logbookهاي تعاملي ادغام شوند، با فراهم آوردن فرصت تعامل بيشتر بين دانشجو، محيط باليني و مربي ابزار مناسبي براي افزايش يادگيري باليني محسوب مي گردند، بنابراين، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير كاربرد راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان صورت گرفت.
روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي ۲۴ دانشجوي پرستاري اينترنشيپ انجام شد، ابتدا بر اساس يك مطالعه دلفي، راهنماي يادگيري باليني ادغام شده با logbook براي بخش هاي ICU و CCU طراحي و تدوين گرديد. سپس دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند. گروه كنترل به روش معمول و گروه تجربي در بخش هاي منتخب با استفاده از راهنماي يادگيري باليني آموزش ديدند. ميزان يادگيري دانشجويان در بالين در حيطه شناختي و رواني حركتي در هر دو گروه بررسي گرديد.
نتايج: ميانگين نمرات دانشجويان در بخش ICU در دو حيطه شناختي و رواني حركتي در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل بطور معني داري بيشتر بود. اگرچه ميانگين نمرات دانشجويان گروه تجربي در بخش CCU در دو حيطه بيشتر از گروه كنترل بود، اما تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: ارتقاي ميانگين نمرات يادگيري دانشجويان در هر دو حيطه شناختي و رواني – حركتي در هر دو بخشICU  و CCU مي تواند مشوقي براي كاربرد اين روش در آموزش باليني دانشجويان باشد. براي اثبات تاثير راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان پرستاري در بالين نياز به مطالعات بيشتري در ساير بخش هاي آموزشي است.