مقاله تاثير كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري درس رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري درس رياضي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله درس رياضي
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضامني فرشيده
جناب آقای / سرکار خانم: كاردان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري درس رياضي و ارايه راهکارهايي جهت توسعه آن در شهرستان محمودآباد در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. روش پژوهش، پيمايشي و جامعه آماري آن متشكل از کليه معلمان رياضي شاغل به تدريس در شهرستان محمودآباد به تعداد ۱۷۱ نفر بود. حجم نمونه، متناسب با جدول کرجسي و مورگان ۸۸ نفر تعيين شد که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ، جمع آوري و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون t تحليل شد. نتايج نشان داد که کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تغيير نگرش، تثبيت و پايداري مطالب درسي، مهارت استدلال و قدرت خلاقيت و در نهايت يادگيري فعال درس رياضي تاثير دارد.