مقاله تاثير كاربرد مايه تلقيح ازتو باكتر و قارچ ميكوريزي بر جذب برخي عناصر معدني توسط ذرت علوفه اي (رقم سينگل كراس ۷۰۴) در سطوح مختلف فسفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد مايه تلقيح ازتو باكتر و قارچ ميكوريزي بر جذب برخي عناصر معدني توسط ذرت علوفه اي (رقم سينگل كراس ۷۰۴) در سطوح مختلف فسفر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوموس اينتراراديسز
مقاله مايه تلقيح ازتوباكتر
مقاله عناصر معدني
مقاله ذرت علوفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برجي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف بي رويه کود هاي شيميايي فسفره نه تنها سبب افزايش توليد محصول نمي گردد، بلکه موجب ايجاد اشکال در جذب عناصر غذايي کم مصرف توسط گياهان به ويژه در خاک هاي آهکي مي شود. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي تاثير کاربرد باکتري ازتوباکتر و قارچ ميکوريزي به عنوان کود بيولوژيک و فسفر(سوپرفسفات تريپل) به عنوان کود شيميايي انجام شد. اثرات سه عامل، شامل باكتري ازتوباکتر (تلقيح شده و تلقيح نشده)، قارچ ميکوريزي (تلقيح شده و تلقيح نشده)، و مقادير مختلف فسفر(صفر، ۵۰، ۱۰۰ و۲۰۰ کيلوگرم در هکتار) با استفاده از يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقيقات جهاد كشاورزي اراك انجام شد. اثرات سه عامل اصلي و اثرات متقابل آنها برصفات کلنيزاسيون ريشه، عملکرد ماده خشک ذرت علوفه اي و غلظت عناصر فسفر، آهن، مس، منگنز و روي در اندام هاي هوايي اين گياه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه همزيستي ميكوريزي با تاثير بر رشد و افزايش عملکرد ماده خشک (۴٫۹ درصد)، به نحو معني دار غلظت مس (۱۴٫۹ درصد) و منگنز (۹ درصد) را کاهش و غلظت فسفر (۲۸٫۸ درصد) را در اندام هاي هوايي افزايش داد. همچنين كاربرد ازتوباكتر با توليد متابوليت هاي افزاينده رشد، به نحو معني داري سبب افزايش رشد اندام هاي هوايي گياه و در نهايت عملکرد ماده خشک (۷٫۵ درصد) گرديد، اما غلظت آهن (۶٫۷ درصد) را کاهش داد. كاربرد سطوح مختلف فسفر سبب افزايش غلظت فسفر (۲۵٫۶ درصد) و کاهش غلظت مس (۲۲٫۲ درصد)، آهن (۲۱٫۴ درصد) و روي (۱۵٫۸ درصد) در اندام هاي هوايي و همچنين درصد کلنيزاسيون ريشه (۱۶٫۶ درصد) به نحو معني داري شد. اثرات سينرژيستي کاربرد توام هر دو کود بيولوژيک (قارچ ميكوريزي و باکتري ازتو باكتر) نيز سبب افزايش کلنيزاسيون ريشه (۴۳٫۳ درصد)، عملکرد ماده خشک (۱۲ درصد) و غلظت فسفر (۴۸٫۸ درصد) و کاهش غلظت آهن (۱۱٫۸ درصد) و مس (۱۵٫۶ درصد) در اندام هاي هوايي به نحو معني داري شد اما تاثيري بر غلظت روي و منگنز نداشت. اثرات متقابل سه گانه عوامل فوق تاثير معني داري بر صفات مورد مطالعه نداشت.