مقاله تاثير كاربرد نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله تراكم بوته
مقاله عملكرد
مقاله كلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا رقم تاور آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي كشاورزي رامين واقع در ۳۶ كيلومتري شمال شرقي اهواز اجرا شد. در اين تحقيق چهار سطح نيتروژن خالص شامل كاربرد معادل ۴۵، ۹۰، ۱۳۵ و ۱۸۰ كيلوگرم در هكتار و سه سطح تراكم شامل ۱۶٫۶، ۲۵ و ۵۰ بوته در مترمربع در قالب كرت هاي يكبار خرد شده در طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار وجود داشتند. سطوح نيتروژن در كرت هاي اصلي و تراكم هاي مختلف در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه با افزايش كاربرد نيتروژن، عملكرد دانه، تعداد غلاف بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه به طور معني داري افزايش يافت. تراكم بوته تاثير معني داري بر عملكرد دانه نداشت اما با افزايش تراكم، تعداد غلاف در مترمربع افزايش ولي تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه كاهش نشان دادند. در اين تحقيق، بالاترين عملكرد دانه با ميانگين ۳۵۰٫۹۷ گرم در مترمربع از كاربرد معادل ۱۸۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص با تراكم ۱۶٫۶ بوته در مترمربع حاصل شد كه البته اختلاف معني داري با تيمار كاربرد معادل ۱۳۵ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص با تراكم ۵۰ بوته در مترمربع نداشت.