مقاله تاثير كاربرد پوشش ژئوتكستايل بر پياز رطوبتي در سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير كاربرد پوشش ژئوتكستايل بر پياز رطوبتي در سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي زيرسطحي
مقاله ژئوتكستايل
مقاله پوشش و پياز رطوبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لنجابي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي نافچي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نوري امام زاده اي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات پيش رو در توسعه سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي، ايجاد مكش در موقع توقف پمپ، ورود خاک به قطره چكان و نهايتا گرفتگي آنها مي باشد. استفاده از پوشش در اطراف قطره چكانها مي تواند باعث كاهش مشكل مذكور گردد وليكن احتمال تغيير پياز رطوبتي در خاک وجود دارد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير استفاده از دو نوع پوشش ژئوتكستايل در اطراف قطره چكان بر عمق و عرض خيس شده در اين سيستم آبياري مي باشد. اين تحقيق در لايسسيمتري واقع در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه شهركرد انجام گرديد. براي اندازه گيري جبهه رطوبتي از ۵ ميله حسگر(Probe)  به طول ۶۰ سانتيمتر استفاده شد. بر روي هر ميله ،حسگرهاي رطوبت به فاصله ۱۰ سانتيمتري از يكديگر قرار گرفتند. طرح آماري مورد استفاده در اين آزمايش طرح فاكتوريل در قالب بلوک هاي كامل تصادفي با ۹ تيمار در دو سطح (فاكتور) و سه تكرار بود كه عبارتند از: فاكتور اول عمق نصب قطره چكان (صفر، ۱۵ و ۳۰ سانتيمتر) و فاكتور دوم نوع پوشش (بدون پوشش به عنوان تيمار شاهد، ژئوتكستايل بافته شده و ژئوتكستايل نبافته). نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده از پوشش ژئوتكستايل نبافته نسبت به ژئوتكستايل بافته شده تاثير بيشتري بر روي پروفيل رطوبتي خواهد داشت. پوشش نبافته ميزان عرض خيس شده را از ۲۷ به ۳۷ سانتيمتر در زمان ۳۰ دقيقه و از ۳۷ به ۴۵ در زمان ۶۰ دقيقه افزايش داده است. به طور كلي استفاده از پوشش باعث كاهش عمق خيس شده و افزايش عرض خيس شده در سطح معني داري يک درصد گرديده است. البته اين تاثيرات در پوشش نبافته بيشتر از پوشش بافته شده بود.