مقاله تاثير كار برد اسيد جيبرليك بر خصوصيات رشد رويشي دانهال هاي كنار (Ziziphus spina-christi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير كار برد اسيد جيبرليك بر خصوصيات رشد رويشي دانهال هاي كنار (Ziziphus spina-christi)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد جيبرليك
مقاله رشد رويشي
مقاله دانهال
مقاله كنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: غلاميان ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از اسيد جيبرليك باعث تسريع در رشد رويشي گياهان مي شود. در اين پژوهش وضعيت رشد رويشي دانهال هاي يك ساله كنار با کاربرد اسيد جيبرليك به صورت محلول پاشي با غلظت هاي صفر (شاهد)، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ ميلي گرم در ليتر مورد بررسي قرار گرفت. پژوهش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار انجام شد و در نهايت صفات رويشي مانند طول ميانگره، ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ريشه، سطح برگ و سطح ريشه اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که اسيد جيبرليك با غلظت ۷۵۰ ميلي گرم در ليتر بيشترين تاثير را بر روي طول ميانگره و ارتفاع ساقه داشت و اختلاف آن با بقيه تيمارها و تيمار شاهد در سطح ۱ درصد معني دار بود. همچنين محلول پاشي با غلظت هاي ۵۰۰ و ۷۵۰ ميلي گرم در ليتر از نظر ساير صفات رويشي از قبيل سطح برگ، وزن تر و خشك برگ و ساقه دانهال ها اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد نسبت به شاهد نشان دادند. نتايج آزمايش نشان داد كه محلول پاشي اسيد جيبرليك تاثير معني داري بر هيچكدام از صفات مربوط به ريشه (سطح ريشه، وزن تر و خشك ريشه) نداشت.