مقاله تاثير كاشت تاخيري بر روي برخي صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير كاشت تاخيري بر روي برخي صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله کلزا (Brassica napus)
مقاله رقم
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري افشار عطا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر کشت تاخيري بر صفت هاي زراعي مورد بررسي ارقام پاييزه کلزا (Brassica napus)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد که در آن تاريخ کاشت در دو سطح (۱۰ مهر و ۱۰ آبان ماه) و رقم در پنج سطح شامل ارقام Orient، SLM046،Opera ،Elite  و Okapi بودند. هر کرت آزمايش شامل ۶ خط ۴ متري با فاصله خطوط ۳۰ سانتي متر و فاصله بوته روي خط ۵ سانتي متر بود که ۲ خط کناري به عنوان حاشيه در نظر گرفته شد. از ۴ خط مياني براي تعيين همه مراحل فنولوژيک گياه و اندازه گيري صفت هايي مانند تعداد خورجين در گياه، طول خورجين، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، درصد روغن دانه و عملكرد روغن دانه استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه کاشت تاخيري سبب کاهش تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، طول خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و عملكرد روغن دانه شد اما ميزان درصد روغن دانه تفاوت معني داري را در دو تاريخ كاشت نشان نداد هم چنين در هر دو تاريخ کاشت رقم Elite برتري معني داري را از نظر عملکرد دانه نشان داد.