مقاله تاثير كتاب فيلم زيست شناسي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير كتاب فيلم زيست شناسي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانش آموزان
مقاله فيلم
مقاله رسانه هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان نيا سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تبعيديان سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور تاثير استفاده از كتاب فيلم در پيشرفت تحصيلي درس زيست شناسي صورت گرفته است. از بين جامعه آماري چهار گروه ۲۷ نفره از دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي برآن شمالي (آموزش و پرورش منطقه جي اصفهان)، به عنوان نمونه آماري به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي در نظر گرفته شد و به دو گروه آزمايش و دو گروه گواه تقسيم شدند. اين پژوهش شبه تجربي است و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، از طريق آزمونهاي معلم ساخته، پيش آزمون و پس آزمون و با استفاده از آزمونهاي آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه دانش آموزاني را كه دبير متخصص همراه با كتاب فيلم آموزش داده بود، نسبت به گروهي كه دبير غيرمتخصص با استفاده از كتاب فيلم آموزش داده بود، از پيشرفت تحصيلي بالاتري برخوردار بودند (P£۰٫۰۱). اما گروهي كه در آموزش از دبير غيرمتخصص همراه با كتاب فيلم استفاده كرده بودند، با گروهي كه فقط از دبير متخصص بهره گرفته بودند، از لحاظ آماري تفاوت معناداري مشاهده نشد (P£۰٫۰۵). ميانگين نمرات دانش آموزاني كه از طريق دبير متخصص و كتاب فيلم، آموزش ديده بودند، نسبت به گروهي كه فقط از دبير متخصص استفاده كرده بودند، برتري داشت (P£۰٫۰۱). و در نهايت گروهي كه دبير غيرمتخصص همراه با كتاب فيلم به آنها آموزش داده بود، نسبت به دانش آموزاني كه فقط دبير غيرمتخصص به آنها آموزش داده بود، پيشرفت تحصيلي بيشتري از خود نشان دادند (P£۰٫۰۱).