مقاله تاثير كربنات كلسيم بر مقاومت به شوري ارقام يونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير كربنات كلسيم بر مقاومت به شوري ارقام يونجه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله تحمل به شوري
مقاله كربنات كلسيم
مقاله محلول غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آباد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يونجه مهمترين گياه علوفه اي است كه به دليل سازگاري بالا با شرايط نامساعد محيطي، تنوع ژنتيكي و عملكرد كمي و كيفي قابل توجه در تمام مناطق جهان بصورت آبي و ديم كشت مي شود. شــوري منــابع آب و خاك از مهمترين عوامل موثر بر كاهش توليد و سطح زير كشت آن محسوب مي شود كه انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل همراه با اعمال روش هاي مديريتي صحيح، امكان توليد بيشتر و گسترش كشت اين گياه را در شرايط شور فراهم مي آورد. بارزترين اثر شوري بر گياهان، كاهش رشد و توليد مي باشد. اضافه كردن كلسيم به محيط به دليل خنثي كردن اثرات اسمزي مرتبط با تنش شوري، اثرات مخرب نمك را احتمالا از طريق تخفيف اثرات سمي يون هاي سديم كاهش مي دهد. بنابراين چهار رقم گلستان (۲۰۳۱۳)، فائو (۲۵۶۶)، سيستان و بلوچستان و همداني محلي اهر به منظور تعيين نقش كلسيم در رشد و عملكرد يونجه در شرايط شور مورد بررسي قرار گرفتند. آزمايش در گلخانه تحت شرايط هيدروپونيك و با ۵ سطح شوري در سه تكرار بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي اجرا شد. ارقام مورد بررسي ابتدا تحت تيمارهاي شوري رشد نموده و پس از برداشت چين، گلدان هاي حاوي بوته ها با آب مقطر شستشوي كامل شده و سپس تيمارهاي شوري و كربنات كلسيم در آنها اعمال گرديدند. نياز غذايي با استفاده از محلول هوگلند تامين و كليه تيمارها در محلول ها اعمال گرديد. با آغاز گلدهي، برداشت بوته ها در هر چين انجام و سپس ميزان وزن خشــك انـدام هاي هوايي، ريشــه، سـاقه، بــرگ و بيــوماس، ارتفـاع بوته ها، طول ريشه اصلي، تعداد ميانگره ساقه اصلي و تعداد پنجه در هر بوته اندازه گيري شد. غير از ارتفاع بوته تمام صفات مورد بررسي در ارقام اختلاف معني داري در اثر شوري و كربنات كلسيم نشان دادند كه بيشترين همبستگي مثبت و معني دار با عملكرد مربوط به وزن خشك ساقه بود. مصرف كربنات كلسيم ميزان افت صفات مورد بررسي را مخصوصا در ارقام مقاوم كاهش داد و ارقام گلستان (۲۰۳۱۳) و فائو (۲۵۶۶) بيشترين عملكرد را در اين شرايط كسب نمودند.