مقاله تاثير كربوهيدراتهاي مختلف روي رفتار تخم ريزي ملكه و ميزان ذخيره عسل در كلني زنبور عسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير كربوهيدراتهاي مختلف روي رفتار تخم ريزي ملكه و ميزان ذخيره عسل در كلني زنبور عسل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبور عسل
مقاله كربوهيدرات
مقاله تخم ريزي
مقاله عسل،شهد
مقاله شکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي ديزجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معيني عليشاه حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يك كندو هر چه با جمعيت زياد وارد فصل جمع آوري شهد شود به همان اندازه ميزان شهد و عسل جمع آوري شده زياد خواهد شد، به اين جهت براي تامين احتياجات انرژي در مواقع كمبود شهد در طبيعت، بايد از شهدهاي مصنوعي جهت جايگزين كردن شهد طبيعي استفاده نمود. به منظور بررسي تاثير جايگزيني شهدهاي مصنوعي به جاي شهد طبيعي بر روي جمعيت کلني، چهار تيمار غذايي و يك گروه شاهد روي ۲۵ كلني زنبور عسل با ۵ تكرار در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج نشان دادكه بين جيره هاي غذايي از نظر ميزان تخم ريزي ملكه در سطح احتمال ۱% اختلاف معني دار وجود دارد. ولي بين سمت راست و چپ قاب (از نظر تعداد نوزاد) اختلاف غير معني دار بود . با توجه به مقايسه ميانگين ها مشخص شد كه اختلاف ۳ تيمار عسل، شكر و (نشاسته + عسل) ضمن دارا بودن  ميانگين بالا غير معني دار مي باشد. بنابراين در نظر گرفتن هزينه غذايي براي هر يك از تيمارها ، شكر به عنوان بهترين غذا براي افزايش توليد جمعيت معرفي شد و تركيب (نشاسته + عسل) و عسل به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار گرفتند. هم چنين از مطالعه ميزان ذخيره عسل مشخص گرديد كه تيمارهاي مربوط به غذاهاي ( نشاسته + شكر) و (نشاسته+ عسل) با ميانگين بالا و اختلاف غير معني دار، بيشتر از غذاهاي ديگر بر روي ميزان ذخيره عسل موثر هستند.