مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلروكولين كلرايد
مقاله زمان محلول ‎پاشي
مقاله تنش خشكي
مقاله آنزيم ‎هاي آنتي اكسيدانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلكايي محمدنبي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبربوجار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي آن بر صفات فيزيولوژيک و فعاليت برخي آنزيم ‎هاي آنتي اكسيدانت در گياه ذرت رقم ۷۰۴ تحت شرايط تنش خشكي بوده است. اين پژوهش در سال ۱۳۸۵ به صورت آزمايش کرت ‎هاي دو بار خرد شده (اسپليت اسپليت پلات) در قالب طرح بلوک ‎هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج (ماهدشت) انجام گرفت. تيمارهاي آبياري نرمال و تنش (قطع آبياري پس از گرده ‎افشاني) به کرت‎ هاي اصلي و تيمار محلول ‎پاشي با دو غلظت (CCC)  صفر و ۵٫۱ ليتر در هکتار به كرت ‎هاي فرعي و زمان محلول ‎پاشي در دو مرحله ۶ برگي و ۱۵ روز بعد از آن، به کرت ‎هاي فرعي فرعي تعلق گرفت. نتايج نشان داد که تاثير تنش خشكي بر پايداري غشاي سيتوپلاسمي، فعاليت ‎هاي آنزيم گلوتاتيون پر اکسيداز و آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز در سطح احتمال ۱% و هم ‎چنين بر عملكرد دانه و فعاليت آنزيم كاتالاز در سطح احتمال ۵% معني ‎دار بود. مصرف CCC با غلظت ۵٫۱ ليتر در هکتار بر عملكرد و محتواي رطوبت نسبي در سطح احتمال ۵% و بر فعاليت آنزيم ‎هاي آنتي اكسيدانت در سطح ۱% معني ‎دار بود. ميزان محتواي رطوبت نسبي برگ براي تيمار (%65.5) CCC نسبت به شاهد (۶٫۶۰%)، تفاوت معني ‎داري را نشان داد. عملکرد دانه (۷٫۱۰ تن در هکتار) در تيمار CCC نسبت به شاهد (۱٫۹ تن در هکتار) اختلاف معني ‎داري داشت. هم ‏چنين ميزان فعاليت سوپر اکسيد ديسموتاز در تيمار CCC (1740.5 ميلي‎ گرم در پيکومول) نسبت به تيمار شاهد (۱٫۸۸۸ ميلي ‎گرم در پيکومول) تفاوت معني‎ داري داشت.