مقاله تاثير كمبود روي بر رشد، رنگيزه ها و فتوسنتز گياه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) تحت شدت هاي مختلف نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير كمبود روي بر رشد، رنگيزه ها و فتوسنتز گياه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) تحت شدت هاي مختلف نور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه کلم قرمز
مقاله کمبود روي
مقاله فتوسنتز
مقاله رنگيزه ها
مقاله شدت نور
مقاله ترکيبات فنلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي بلند رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: پاسباني باهره
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآزاد حليمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر کمبود روي بر رشد، مقدار رنگيزه ها و فتوسنتز گياه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) در سه شرايط نوري متفاوت، شامل ۱۰۰، ۲۰۰ و mmolm-2s-1 400 در محيط هيدروپونيک با غلظت کافي (۷۲۵ پيکومول روي آزاد) و پايين (۳۰ پيکومول روي آزاد) مطالعه شد. توليد ماده خشک اندام هوايي و ريشه در شرايط کمبود روي به ترتيب تا %۹۵ و %۶۳ کاهش، ولي تحت تاثير افزايش شدت روشنايي افزايش يافت. کمبود روي باعث کاهش رشد اندام هوايي تا %۸۰ در شرايط نور ضعيف (mmolm-2s-1 100) شد، ولي اين کاهش در گياهان رشد يافته در شدت بالاتر نور (mmolm-2s-1 400) تنها ۲۴ درصد بود. در شرايط کمبود روي، اندام هوايي سهم کمتري از روي در مقايسه با ريشه دريافت نمود. کلروفيل و کاروتنوئيد هاي برگ تحت کمبود روي کاهش يافت، ليکن آنتوسيانين ها و ترکيبات فنلي افزايش معني داري نشان دادند. کمبود روي موجب آسيب مراکز واکنشي نگرديد، ولي موجب کاهش خاموش شدگي فتوشيميايي و غير فتوشيميايي شد که نشان دهنده کاهش مصرف الکترون ها در واکنش هاي تاريکي فتوسنتز و نيز کاهش تبديل انرژي آنها به گرما بود. مقاومت روزنه اي در گياهان دچار کمبود روي افزايش يافت که موجب کاهش جذب دي اکسيد کربن و تعرق گرديد.