مقاله تاثير كمپوست کودگوسفندي بر ميزان مصرف كودهاي شيميايي در زراعت ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير كمپوست کودگوسفندي بر ميزان مصرف كودهاي شيميايي در زراعت ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودهاي شيميايي
مقاله كمپوست كودگوسفندي
مقاله ذرت دانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاشاهي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: كياني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين بررسي با هدف ارزيابي اثرات مستقيم و باقي مانده كمپوست كودگوسفندي توام با مصرف كودهاي شيميايي (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) به منظور كاهش در ميزان مصرف كودهاي شيميايي و نيز استفاده بهينه از كودآلي در زراعت ذرت دانه اي از سال ۱۳۸۲ به مدت سه سال در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد – دزفول انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با ۱۶ تيمار در سه تكرار اجرا گرديد. تيمار هاي آزمايش عبارت بودند از چهار سطح كودهاي شيميايي (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) به ترتيب۵۰، ۷۵ ،۱۰۰ و ۱۲۵ درصد توصيه كودي بر اساس آزمون خاك از منابع كودي اوره، سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسيم، و چهار سطح كمپوست كودگوسفندي (صفر، ۵، ۱۰ و ۲۰ تن در هكتار). نتايج نشان داد كه اثر اصلي كودهاي شيميايي و اثر باقي مانده كمپوست كودگوسفندي بر عملكرد دانه، وزن هزار دانه و ميزان جذب نيتروژن، فسفر و پتاسيم توسط دانه معني دار بود. اثر كمپوست كود گوسفندي بر تغييرات كربن آلي و فسفر و پتاسيم قابل جذب خاك افزايشي و معني دار گرديد. بنابراين با عنايت به شرايط اجراي اين آزمايش و نيز تحليل اقتصادي نتايج، مصرف ۵۰ درصد كودهاي شيميايي همراه با ۵ تن در هكتار كمپوست كودگوسفندي براي توليد ذرت توصيه مي گردد.