مقاله تاثير كود دامي بر عملكرد كمي و كيفي لاين L17 سويا در شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير كود دامي بر عملكرد كمي و كيفي لاين L17 سويا در شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله تنش خشکي
مقاله کود دامي و عملکرد کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسوي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: گلوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بصيراني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر استفاده از كود دامي در شرايط تنش خشكي، بر عملكرد كمي و كيفي سويا، آزمايشي در سال ۱۳۸۳ در مركز تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر اجرا گرديد. در اين آزمايش از طرح كرتهاي يک بار خرد شده در قالب بلوک هاي كامل تصادفي استفاده شد. تيمارهاي آبياري به عنوان عامل اصلي در سه سطح قرار گرفتند كه شامل آبياري پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير كلاس A بودند. تيمار كود دامي نيز به عنوان عامل فرعي و در چهار مقدار صفر، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ تن در هكتار در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد كه تنش خشكي باعث كاهش معني ‌دار ارتفاع بوته، تعداد گره، طول ميانگره، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه شد. استفاده از كود دامي سبب افزايش معني ‌دار صفات مذبور در گياه گرديد. با افزايش فواصل آبياري عملكرد كل كاهش معني ‌داري يافت. حداكثر عملكرد دانه به تيمار آبياري كامل با ۲۵۱۱ كيلوگرم در هكتار تعلق داشت. ميزان كاهش عملكرد دانه در تنش ملايم و شديد به ترتيب برابر ۲۲ و ۳۹ درصد بود. با افزايش كود دامي عملكرد افزايش يافت، به طوري كه حداكثر عملكرد دانه با مصرف ۴۵ تن كود دامي در هكتار به ميزان ۲۲۴۳ كيلوگرم در هكتار به دست آمد. با افزايش دور آبياري مقدار روغن دانه كاهش و ميزان پروتيين دانه افزايش يافت. مقادير مختلف كود دامي تنها توانست باعث تفاوت معني ‌دار در مقدار پروتيين دانه شود و بر روي ميزان روغن دانه تاثير محسوسي نداشت، به نحوي كه بيشترين مقدار كود دامي باعث كاهش مقدار پروتيين دانه (%۳۶٫۲۱) شد.