مقاله تاثير لباس محافظتي شيميايي بر ميزان شاخص تنش فيزيولوژيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير لباس محافظتي شيميايي بر ميزان شاخص تنش فيزيولوژيك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش ضدشيميايي
مقاله شاخص تنش فيزيولوژيك
مقاله تنش گرمايي
مقاله پارامترهاي هموديناميك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي كلياني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير فعاليت بدني با پوشش ضدشيميايي و پوشش كار نظامي بر شاخص تنش فيزيولوژيك انجام شد.
روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي متقاطع، ۳۰ داوطلب مرد دانشجو يا سرباز سالم در محدوده سني ۲۵-۱۸ سال انتخاب شدند و از نظر وضعيت سلامت عمومي مورد بررسي قرار گرفته و فرم رضايت آگاهانه را تكميل نمودند. اين افراد با تخصيص تصادفي در اولويت استفاده از پوشش ها، فعاليت فيزيكي را طبق پروتكل بروس روي تردميل انجام دادند. متغيرهاي هموديناميك، قبل، بعد و پنج دقيقه بعد از فعاليت بدني در اين افراد اندازه گيري و ثبت شد. بعد از پايان فعاليت بدني با استفاده از تعداد ضربان قلب و ميزان درجه حرارت مركزي بدن، شاخص تنش فيزيولوژيك محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون هاي اندازه هاي تكراري ANOVA و T زوجي استفاده شد.
يافته ها: شاخص تنش فيزيولوژيك در داوطلبان با پوشش ضدشيميايي ۵٫۳±۱٫۴ و با پوشش كار نظامي ۲٫۳۲±۰٫۴۲ بود (P<0.001). پارامترهاي هموديناميك بعد از انجام فعاليت بدني در دو نوع پوشش اختلاف آماري معني داري نشان دادند (P<0.001). مدت زمان انجام فعاليت بدني و مسافت طي شده ، براي پوشش كار نظامي بهتر از پوشش ضدشيميايي بود (P<0.001).
نتيجه گيري: پوشش ضدشيميايي در مقايسه با پوشش كار نظامي باعث تنش فيزيولوژيك بيشتر، محدوديت بيشتر در عملكرد و بروز سريع تر خستگي مي شود. در استفاده از پوشش ضدشيميايي، افزايش درجه حرارت مركزي بدن، كاهش زمان تحمل فرد و تنش گرمايي رخ مي دهد.