مقاله تاثير لجن فاضلاب مجتمع پتروشيمي تبريز بر رشد گياه گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير لجن فاضلاب مجتمع پتروشيمي تبريز بر رشد گياه گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتروشيمي
مقاله گوجه فرنگي
مقاله لجن فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر لجن بيولوژيک بر رشد گياه گوجه فرنگي يک سري آزمايش هاي گلداني و هر گلدان محتوي ۱۷ کيلوگرم خاک با کشت نشاي گوجه فرنگي با استفاده از پنج سطح مختلف لجن خشک (۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ تن در هکتار) و دو شاهد( T1 بدون لجن و T2 با لجن و کود کامل) با ۸ تکرار در قالب طرح پايه کاملا تصادفي انجام پذيرفت. نتايج تجزيه واريانس وزن تر و خشک اندام هاي هوایي گياه نشان داد که وزن آنها در مقايسه با شاهد ۲ در تيمارهاي ۵ و ۱۰ تن لجن در هکتار در سطح احتمال ۱% افزايش يافته و از اين سطوح به بعد افزودن لجن با کاهش شديد عملکرد و مسموميت گياه همراه بوده است. اين کاهش در مقايسه با شاهد ۲ در سطح ۳۰ تن لجن در هکتار براي وزن تر در حدود ۲۰% و براي وزن خشک ۴۴% برآورد شده است. مقايسه ميانگين درصد آب موجود در بوته هاي گوجه فرنگي در تيمارهاي مورد استفاده نشان داد که مقدار آن تا سطح ۲۰ تن لجن در هکتار نسبت به شاهد ۲ تفاوت معني دار وجود نداشته ولي بين تيمارهاي ۳۰ و ۴۰ تن لجن در هکتار به طور معني داري کاهش يافت (۰۵/۰p).