مقاله تاثير لرزش درماني بر کوتاهي عضله همسترينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۳۱۲ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير لرزش درماني بر کوتاهي عضله همسترينگ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزش
مقاله انعطاف پذيري
مقاله کوتاهي عضله همسترينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده خليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کوتاهي همسترينگ ممکن است سبب اختلال در پوسچر و راه رفتن گردد. اخيرا نشان داده شده است که کاربرد لرزش مي تواند انعطاف پذيري عضلاني را افزايش دهد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير کاربرد لرزش موضعي عضله همسترينگ بر کوتاهي اين عضله انجام شده است.
مواد و روش ها: ۳۰ خانم غير ورزش کار (۱۸-۲۲ سال) که دچار کوتاهي همسترينگ بودند در اين مطالعه شرکت نمودند. اين افراد به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: در گروه مورد مطالعه از لرزش به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ بار استفاده شد. در گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت نمونه ها در هر گروه از انجام هر گونه فعاليت ورزشي در دوره انجام مطالعه خودداري نمودند. ميزان کوتاهي عضله همسترينگ در هر دو گروه قبل و بعد از مطالعه با استفاده از آزمون کشش غير فعال زانو (Passive knee extension) اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان کوتاهي عضله همسترينگ در گروه مداخله قبل و بعد از درمان تفاوت معناداري داشته است(p<0.001) . در حالي که در گروه کنترل تفاوت معني داري در ميزان کوتاهي عضله همسترينگ مشاهده نگرديد(p=0.181) . هم چنين لرزش به طور متوسط ۱۵ واحد انعطاف پذيري عضله را افزايش داد، در حالي که در گروه شاهد ۰٫۷۳ انعطاف پذيري عضله افزايش يافت که تفاوت معني دار بود(p<0.001) .
نتيجه گيري: لرزش موضعي عضله همسترينگ مي تواند سبب افزايش انعطاف پذيري عضله گردد. پيشنهاد مي شود از اين روش هم مانند ساير روش هاي معمول در برنامه هاي توان بخشي جهت افزايش دامنه حرکتي و انعطاف پذيري عضلاني استفاده شود.