مقاله تاثير ماتريكس استخوان دمينراليزه گاو بر ترميم نقايص استخوان پاريتال خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ماتريكس استخوان دمينراليزه گاو بر ترميم نقايص استخوان پاريتال خرگوش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريكس استخوان دمينراليزه
مقاله زنوگرافت
مقاله آلوگرافت
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي ليسار حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آشوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه حاضر جهت ارزيابي تاثير ماتريکس استخوان دمينراليزه گاو )زنوگرافت؛ (Demineralized Bone Matrix (DBM) در فرآيند ترميم نقايص استخوان و مقايسه آن با پودر استخوان دمينراليزه انسان ( DBMانسان: آلوگرفت) که به صورت باليني مورد استفاده قرار مي گيرد، طراحي شده است.
روش بررسي: مطالعه بر روي ۷ عدد خرگوش نر سفيد نژاد نيوزلندي انجام گرفت. در ناحيه درز مياني استخوان پاريتال هر خرگوش، سه نقص استخواني باي کورتيکال به قطر ۸ ميلي متر با فرز ترفاين شماره ۸ ايجاد شد. نقايص با مواد پيوندي به صورت تصادفي، پر شدند. يکي از نقايص در همه خرگوش ها بدون ماده پيوندي رها شد (به عنوان نقص کنترل). ۳ ماه بعد ارزيابي هيستوپاتولوژيک در مورد ميزان استخوان سازي انجام گرفت. داده ها با استفاده از تست Friedman مقايسه شدند و هنگامي که P-value کمتر از ۰٫۰۵ بود، تستWilcoxon (Boneferroni adjusted)  براي مقايسه دو به دوي گروه ها به کار گرفته شد.
يافته ها: آناليز آماري نشان داد که اختلاف بين نمونه هاي گروه محتوي DBM گاو با گروه کنترل  (P=0.03)و DBM انسان با گروه کنترل (P=0.02) از جهت آماري معني دار بود، اما اختلاف بين گروه هاي DBM گاو و DBM انسان معني دار نبود (P=0.87).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه ترميم رضايت بخشي را در نقايص استخوان پاريتال خرگوش که با DBM گاو پر شده بودند، نشان داد. ميزان بهبودي در اين نقايص با بهبودي نقايص استخواني پرشده با DBM انسان که به صورت باليني مورد استفاده قرار مي گيرد، قابل مقايسه بود.