مقاله تاثير ماتريکس هاي برون سلولي لامينين و ژلاتين بر کشت کوتاه مدت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني نوزاد موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ماتريکس هاي برون سلولي لامينين و ژلاتين بر کشت کوتاه مدت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني نوزاد موش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني
مقاله نوزاد موش
مقاله لامينين
مقاله ژلاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي فر فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيروز مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري ملك
جناب آقای / سرکار خانم: كروجي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه اثر ماتريکس هاي برون سلولي لامينين و ژلاتين بر کشت کوتاه مدت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني نوزاد
موش مواد و روش ها: سوسپانسيون حاوي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني (SSCs) از بيضه موش ۶ روزه جدا شده و در ظروف کشت پوشيده با لامينين و ژلاتين که از قبل آماده شده بود، به طور جداگانه در حضور فاکتورهاي رشد (Glial derived neuroterophic factor) GDNF، EGF ((Epidermal Growth Factor و Basic Fibroblastic Growth Factor) bFGF) به مدت نه روز کشت شد. تعداد کلوني هاي SSC تشکيل شده و مساحت آن ها در روزهاي پنجم ،هفتم و نهم در هر گروه اندازه گيري شد، همچنين در روز نهم پس از کشت از رنگ آميزي ايمونوفلورسنت براي بررسي کيفي بيان نشانگرهاي α۶-Integrin، β۱-Integrin در هر دو گروه استفاده شد و درصد بيان نشانگرهاي فوق با استفاده از آزمون فلوسايتومتري مقايسه شد.
يافته ها: رنگ آميزي ايمونوفلورسنت نشان داد که کلوني ها متشکل از
SSCs و براي نشانگرهاي α۶-Integrin/ β۱-Integrin مثبت بود. تعداد کلوني هاي ايجادشده روي ظروف کشت پوشيده با لامينين به طور معني داري نسبت به ظروف کشت پوشيده با ژلاتين بيشتر بود، درحالي که مساحت کلوني ها در گروه لامينين کاهش معني داري نسبت به گروه ژلاتين داشت. بر اساس نتايج فلوسايتومتري درصد سلول هاي بيان کننده اين ژن ها طي کشت در دو گروه تفاوت معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: استفاده از ماتريکس برون سلولي لامينين در کشت سلول هاي اسپرماتوگوني نوزاد موش به صورت معني داري موجب افزايش تعداد کلوني هاي SSC و در عين حال کاهش مساحت آن ها مي شود  .(p≤۰٫۰۵)