مقاله تاثير ماساژ بازتابي پا بر شدت درد ناشي از استرنوتومي پس از عمل جراحي پيوند باس پس شريان كرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۵۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ بازتابي پا بر شدت درد ناشي از استرنوتومي پس از عمل جراحي پيوند باس پس شريان كرونري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ بازتابي پا
مقاله درد استرنوتومي
مقاله پيوند باي پس شريان کرونري
مقاله طب مکمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ‌ زاده پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر تخفيف درد حاصل از استرنوتومي بعد از عمل جراحي پيوند باي پس شريان کرونري انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي نيمه تجربي، نود بيمار به روش تخصيص تصادفي در سه گروه آزمون، شاهد و درمان نما تقسيم شدند. در گروه آزمون، زير انگشت شست پاي چپ بيمار به مدت ده دقيقه دو بار در روز با فاصله شش ساعت براي دو روز متوالي ماساژ داده شد. در گروه درمان نما، با همين الگو پاي راست بيمار ماساژ داده شد و براي گروه شاهد هيچ گونه اقدامي صورت نگرفت و فقط در زمان هاي مذكور ميزان درد بيمار با مقياس بصري درد مك گيل مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين شدت درد قبل و بعد از مداخله در گروه هاي سه گانه تفاوت معني داري داشت (p<0.001). ميانگين شدت درد در گروه آزمون قبل از مداخله (۱٫۲±)۴٫۶ بود كه بعد از مداخله به (۱٫۵±)۳٫۳۴ رسيد و در گروه شاهد نيز قبل و بعد از مداخله به ترتيب (۱٫۷±)۵٫۱ و (۱٫۹±)۵ بود. آزمون t مستقل نشان داد كه تفاوت بين دو گروه آزمون و شاهد معني دار است (p<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از درمان مكمل ماساژ بازتابي پا در كاهش درد استرنوتومي در بيماران بعد از عمل جراحي پيوند باي پس شريان کرونري موثر است.