مقاله تاثير ماساژ بر سطح اضطراب قبل از رويه هاي تهاجمي کودکان ۱۱–۷ ساله بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ بر سطح اضطراب قبل از رويه هاي تهاجمي کودکان ۱۱–۷ ساله بستري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله اضطراب
مقاله رويه هاي تهاجمي
مقاله کودکان ۱۱-۷ ساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات حسيني اكرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيل زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم نژاد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب ناشي از رويه هاي تهاجمي از مشکلات عمده کودکان بيمار است که به سبب عوارض زياد، کنترل آن اهميت ويژه اي دارد. امروزه شيوه هاي غير دارويي و غير تهاجمي براي کنترل اضطراب مورد توجه و در اولويت قرار گرفته است، لذا اين پژوهش با هدف تعيين تاثير ماساژ بر اضطراب قبل از رويه هاي تهاجمي در کودکان ۱۱-۷ ساله بستري انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش تجربي از نوع کارآزمايي باليني است. در اين مطالعه ۷۰ کودک ۱۱-۷ ساله بستري در بيمارستان مرکز طبي کودکان تهران در طي ۴ ماه از سال ۱۳۸۶ به نسبت مساوي به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، گروه آزمون، ماساژ را در نقاط چشم سوم و کف دست ها به مدت ۵ دقيقه دريافت نمود و گروه شاهد ماساژي دريافت نکرد. اضطراب بر اساس معيار OSBD-R قبل و بعد از ماساژ در گروه آزمون و در گروه شاهد نيز در ابتداي نمونه گيري و ۵ دقيقه بعد همانند گروه آزمون اندازه گيري شد و در نهايت داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ويلکاکسون، من ويتني، کاي دو و آزمون دقيق فيشر در نرم افزار آماري SPSS v.15 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: مقايسه ميانگين سطح اضطراب قبل از ماساژ در دو گروه باp=0.472  تفاوت معناداري را نشان نمي دهد (گروه آزمونm=3.24  و SD=0.56، گروه شاهد  m=3.24و SD=0.48). اما ميانگين سطح اضطراب بلافاصله بعد از مداخله بين گروه آزمون و شاهد اختلاف آماري معناداري(p<0.001)  را نشان مي دهد (آزمون M=1.57 و SD=0.54، شاهد M=3.37 و SD=0.46).
نتيجه گيري: اعمال ماساژ در نقاط چشم سوم و کف دست ها مي تواند اضطراب قبل از رويه هاي تهاجمي کودکان ۱۱-۷ ساله را کاهش دهد. لذا توصيه مي شود ماساژ به عنوان روشي براي کاهش اضطراب کودکان مورد توجه قرار گيرد.