مقاله تاثير ماساژ به روش استروك سطحي پشت (SSBM) بر اضطراب زنان باردار نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ به روش استروك سطحي پشت (SSBM) بر اضطراب زنان باردار نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله اضطراب
مقاله زنان باردار نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان محمدرفيع
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تجربه حاملگي در زندگي زنان را مي توان نوعي بحران موقعيتي به حساب آورد. وجود اضطراب به شکل هاي مختلف در زنان باردار مشکلاتي را براي جنين و مادر ايجاد مي كند، بالاخص براي زنان نخست زا كه در برابر اين مشكلات آمادگي لازم را ندارند. تكنيك هاي آرام سازي مانند ماساژ يكي از مهم ترين مداخلات غير دارويي است كه براي كنترل اضطراب به كار مي رود. يكي از انواع اين مداخلات ماساژ به روش استروك سطحي پشت مي باشد كه يك مداخله مستقل پرستاري است و همبستگي نزديكي با طبيعت مراقبت پرستاري دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير ماساژ به روش استروک سطحي پشت بر اضطراب زنان باردار نخست زا انجام گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه مداخله اي مي باشد كه در دو مركز بهداشتي درماني شهر شيراز در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. نمونه مورد مطالعه ۸۰ زن باردار نخست زا بودند كه با استفاده از جدول اعداد تصادفي از بين ۱۱۴ زن واجد شرايط داوطلب كه جهت دريافت مراقبت هاي دوران بارداري در سه ماهه سوم به مراكز ياد شده مراجعه داشتند انتخاب و با استفاده از بلوك هاي تبديل شده تصادفي به دو گروه شاهد و آزمون تقسيم شدند. مداخله شامل ۱۰ دقيقه ماساژ به روش استروك سطحي پشت در سه روز متوالي بين ساعات ۱۱-۹ صبح بود. ميزان اضطراب قبل و بلافاصله بعد از انجام مداخله در دو گروه اندازه گيري شد. ابزار گردآوري داده ها فرم مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه اشپيلبرگر بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي كاي اسكوئر، آزمون دقيق فيشر، تي زوجي، تي مستقل در نرم افزار SPSS v.11.5 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار ميزان اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمون ۵۱±۶٫۶۵ و در گروه شاهد ۴۹٫۹±۶٫۶۰ بود كه از نظر آماري اختلاف معناداري بين دو گروه وجود نداشت (P=0.460). پس از اجراي برنامه ماساژ ميانگين و انحراف معيار ميزان اضطراب در گروه آزمون ۴۸٫۱۸±۶٫۵۲ و در گروه شاهد ۵۱٫۵۰±۷٫۳۹ و تفاوت از لحاظ آماري معنادار بود (P=0.036).
نتيجه گيري: مطابق يافته ها ماساژ به روش استروك سطحي پشت يک مداخله موثر پرستاري براي کاهش سطح اضطراب زنان باردار نخست زا مي باشد. لذا اين مداخله پرستاري فرصتي براي پرستاران و مراقبان جهت كاستن اضطراب زنان باردار نخست زا فراهم مي کند. نتايج اين مطالعه مي تواند در تصميم گيري و برنامه ريزي براي اين گروه مورد استفاده قرار گيرد.