مقاله تاثير ماساژ درماني بر کيفيت خواب زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن ام اس اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ درماني بر کيفيت خواب زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن ام اس اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله ماساژ درماني
مقاله خواب
مقاله طب مکمل و جايگزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني ساينا
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مناني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخردي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: کيفيت پايين خواب از متداول ترين علايم ام اس است که مي تواند موجب کاهش کيفيت زندگي، افزايش مرگ و مير و مشکلات عصبي رواني گردد. هدف اين مطالعه تعيين تاثير ماساژ درماني بر کيفيت خواب زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس شهر اصفهان بود.
مواد و روش کار: اين مطالعه يک پژوهش از نوع تک گروهي پيش آزمون و پس آزمون مي باشد که بر روي ۳۶ نفر از زنان مبتلا به ام اس شهر اصفهان انجام شد. نمونه گيري به روش هدفمند صورت گرفت و براي هر يک از واحدهاي مورد پژوهش ماساژ افلوراژ، ۲۰ دقيقه، ۳ روز در هفته و به مدت چهار هفته متوالي انجام شد.
يافته ها: قبل از مداخله، ميانگين نمره کيفيت خواب بيماران ۱۱٫۶۳ بود که بعد از مداخله ميانگين آن به ۷٫۶۳ تبديل شده بود. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که کيفيت خواب قبل و بعد از مداخله، تفاوت معني داري داشت (P<0.0001).
بحث و نتيجه گيري: استفاده از فن ماساژ درماني در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مي تواند باعث بهبود مشکلات خواب شود، لذا انجام آن به عنوان يک روش موثر به بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس توصيه مي شود.