مقاله تاثير ماساژ پرينه با اسانس روغني اسطوخودوس، بر تعداد موارد اپي زياتومي و پارگي پرينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ پرينه با اسانس روغني اسطوخودوس، بر تعداد موارد اپي زياتومي و پارگي پرينه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله اسطوخودوس
مقاله اپي زيوتومي
مقاله پرينه
مقاله پارگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارها مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: وكيليان كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: بخردي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسيبهاي پرينه كه بدنبال زايمان طبيعي ايجاد مي شوند عوارض كوتاه و بلند مدتي را بدنبال دارد، بنابراين مداخلاتي كه احتمال شانس پرينه سالم را افزايش دهد نياز است، لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير ماساژ پرينه با اسانس روغني اسطوخودوس، بر تعداد موارد اپي زياتومي و پارگي پرينه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي ۱۷۶ نفر از زنان نخست زا مراحعه كننده به مركز آموزشي درماني طالقاني اراك كه جهت زايمان طبيعي مراجعه كردند، انجام شد. افراد به ترتيب ورود يك در ميان در يكي از دو گروه ماساژ پرينه با اسانس روغني اسطوخودوس (۹۱ نفر) و يا بدون مداخله (۸۵ نفر) قرار گرفتند، در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و مياني آغشته به اسانس روغني اسطوخودوس بمدت۱۰-۵ دقيقه بدون توجه به پوزيشن مادر در طي مرحله دوم زايمان انجام شد، در گروه كنترل فقط از مانور ريتگن استفاده شد، سپس فراواني پرينه سالم، اپي زياتومي، پارگي پرينه، ميانگين طول مرحله دوم ليبر، نمره آپگار دقيقه اول و پنجم در دو گروه تعيين و با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: در گروه مداخله فراواني پرينه سالم (۵۳ نفر) %۶۰٫۲، اپي زياتومي (۷ نفر) %۸ و پارگي پرينه (۳۱ نفر) %۳۱٫۸ و در گروه كنترل اين مقادير به ترتيب (۲ نفر) %۲٫۴، (۶۸ نفر) %۸۰ و (۱۵ نفر) %۱۷٫۶ بود كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P=0.0001). در گروه ماساژ با اسطوخودوس فراواني پارگي درجه يك (۲۷ نفر) %۲۷٫۳ و پارگي درجه دو (۴ نفر) %۴٫۵ بود و در گروه كنترل فراواني پارگي درجه يك (۴ نفر) %۴٫۶، پارگي درجه دو (۶ نفر) %۷٫۱ و پارگي درجه سه (۵ نفر) %۵٫۹ بود. در گروه مداخله پارگي درجه سه و چهار و در گروه كنترل پارگي درجه ۴ رخ نداد. اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P=0.0001).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه ماساژ پرينه با استفاده از اسانس روغني اسطوخودوس طي مرحله دوم ليبر راهكار مناسبي به منظور كاهش تعداد موارد اپي زياتومي و شدت پارگي پرينه مي باشد. احتمال مي رود كه اين كاهش بدليل افزايش قابليت كشش، جريان خون، نرمي پرينه و ويژگي ضد اسپاسمي اسانس روغني اين گياه باشد.