مقاله تاثير مايه تلقيحي حاوي باکتري تيو باسيلوس و قارچ آسپرژيلوس بر رشد گياه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مايه تلقيحي حاوي باکتري تيو باسيلوس و قارچ آسپرژيلوس بر رشد گياه ذرت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفر محلول در آب
مقاله pH
مقاله خاک فسفات
مقاله جذب فسفر
مقاله گوگرد
مقاله ورمي کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آريا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فسفر از مهمترين عناصر غذايي مورد نياز گياه است که بصورت کودهاي شيميايي به خاک افزوده مي شود هزينه بالاي توليد کودهاي شيميايي باعث شده است که محققين به دنبال جايگزيني براي کودهاي شيميايي باشند. يکي از راههاي افزايش قابليت جذب فسفر از خاک فسفات استفاده از ريزجانداران حل کننده فسفات و باکتري هاي اکسيد کننده گوگرد است. بدين منظور، دو نوع کود بيولوژيک، اولي با ترکيب ۲۰ درصد گوگرد، ۱۵ درصد ورمي کمپوست، ۷۵ درصد خاک فسفات، با تلقيح باکتري تيوباسيلوس (S20V15B) و دومي ترکيب کود اوليه و قارچ آسپرژيلوس (S20V15BF) در شرايط آزمايشگاه تهيه شدند سپس تاثير اين کودها در يک آزمايش گلخانه اي بر روي گياه ذرت مورد آزمايش قرار گرفت آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار و ۸ تيمار انجام گرفت، تيمارهاي آزمايش ۴۴۰ کيلوگرم(BF1) ،۸۸۰  کيلوگرم (BF2) و ۱۳۲۰کيلوگرم (BF3) در هکتار از کود اول و ۴۴۰ کيلوگرم(B1)  در هکتار، ۸۸۰ کيلوگرم (B2) و ۱۳۲۰کيلوگرم (B3) در هکتار از کود دوم، تيمار سوپر فسفات تريپل (TSP) به ميزان ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار و شاهد بدون فسفر (C) بودند. پس از ۸۰ روز از رشد گياه ذرت، عملکرد ماده خشک و فسفر جذب شده توسط گياه و فسفر محلول در خاک اندازه گيري شدند. نتايج حاصل از کشت گلخانه اي نشان داد، بيشترين عملکرد مربوط به تيمار BF3 و  TSPبا وزن خشک اندام هوايي ۷٫۲ و ۷٫۵ گرم در هربوته بود که با تمام تيمارها در سطح ۵ درصد تفاوت معني داري داشت، همچنين از لحاظ فسفر جذب شده در اندام هوايي و فسفر فراهم در خاک نيز BF3 بيشترين ميزان را نشان داد که تفاوت معني داري با تيمار TSP و ساير تيمارها در سطح ۵ درصد داشت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد خاک فسفات همراه با ريز جانداران اکسيد کننده گوگرد و حل کننده هاي فسفات مي تواند فسفر مورد نياز گياه را تامين کند.