مقاله تاثير متغيرهاي رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي بر عدم شفافيت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير متغيرهاي رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي بر عدم شفافيت سود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم شفافيت سود
مقاله رشد اقتصادي
مقاله آزادي اقتصادي
مقاله تئوري نمايندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه سلطاني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني زرافشان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، آزمون تاثير عوامل اقتصادي بر کيفيت حسابداري است. عوامل اقتصادي شامل رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي است. کيفيت حسابداري به وسيله “عدم شفافيت سود ” اندازه گيري مي شود. عدم شفافيت سود داراي سه بخش گزارشگري جسورانه سود، زيان گريزي و هموار سازي سود است. به منظور اندازه گيري عدم شفافيت سود، داده هاي مربوط به اقلام تعهدي، سود و زيان خالص و جريان هاي نقدي عملياتي همه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي ده سال جمع آوري گرديد. رشد اقتصادي از طريق رشد سرانه سالانه توليد ناخالص داخلي محاسبه گرديد. براي آزادي اقتصادي نيز از داده هاي گزارش سالانه ۲۰۰۹ موسسه تحقيقاتي فريزر استفاده شد. براي آزمون عوامل تعيين کننده عدم شفافيت سود، مدل هاي رگرسيون با کنترل ايستايي (پايايي) سري ها، به کار گرفته شد. نتايج حاصله بيانگر اين هستند که عدم شفافيت سود با رشد اقتصادي در سطح اطمينان ۹۵ درصد رابطه مستقيم دارد، اما بين عدم شفافيت سود و آزادي اقتصادي رابطه معناداري مشاهده نگرديد.