مقاله تاثير محافظه كاري بر محتواي اطلاعاتي تفاضلي جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير محافظه كاري بر محتواي اطلاعاتي تفاضلي جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتواي اطلاعاتي تفاضلي
مقاله اقلام تعهدي در حسابداري
مقاله جريانهاي نقدي عملياتي
مقاله محافظه کاري در حسابداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش سهام شرکت بر اساس الگو سود باقيمانده (اولسون و فلتام، ۱۹۹۵) از دو جزء ارزش دفتري خالص داراييها و ارزش فعلي سودهاي غير‌منتظره تشکيل مي شود. چون ارزش دفتري و منصفانه داراييهاي مالي تقريبا برابر است، سود غيرمنتظره اين داراييها صفر است. پس اين داراييهاي عملياتي است که ممکن است سود غيرمنتظره ايجاد کند. ميزان سود غير‌منتظره آينده به تفاوت ارزش منصفانه و ارزش دفتري داراييهاي عملياتي بر مي‌گردد که تحت تاثير محافظه کاري است. بنابراين، درجه اعمال محافظه کاري در شناسايي داراييهاي عملياتي بر ميزان سود غير‌منتظره تاثير مي گذارد. از آنجا که داراييهاي عملياتي تحت تاثير اقلام تعهدي است، شناسايي محافظه کارانه داراييهاي عملياتي، موجب مي شود اقلام تعهدي مثبت، سود غير‌منتظره را افزايش دهد و به افزايش ارزش شرکت منجر شود. از اين‌ رو سودهاي تعهدي همراه با محافظه کاري بيشتر محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد. اين تحقيق درصدد جمع‌آوري شواهد تجربي براي تاييد اين موضوع است. فرضيه هاي تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي ۹۲ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ به دو روش داده‌هاي تركيبي و مقطعي آزمون شده است. يافته هايي تحقيق نشان مي‌ دهد محتواي اطلاعاتي تفاضلي جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي در شرکتهاي با درجه محافظه کاري زياد، از شرکتهايي با درجه محافظه کاري کم، است. هم چنين بين محتواي اطلاعاتي تفاضلي جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي با رتبه محافظه کاري شرکتها همبستگي مثبتي وجود دارد.