مقاله تاثير محتواي رطوبتي خاک و شيب ولتاژ بر حذف الکتروسينتيکي سرب، روي و کادميوم از يک خاک آهکي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير محتواي رطوبتي خاک و شيب ولتاژ بر حذف الکتروسينتيکي سرب، روي و کادميوم از يک خاک آهکي آلوده
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح الکتروسينتيک
مقاله آلودگي زدايي
مقاله رطوبت خاک
مقاله شيب ولتاژ
مقاله Cd ،Pb ،Zn

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيشابوري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اوستان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف الکتروسينتيکي فلزات سنگين از خاک هاي آلوده يک روش ابتکاري جهت اصلاح آنها مي باشد. اين شيوه کارايي بالايي به ويژه از نظر کاهش زمان لازم براي حذف فلزات سنگين از خاک هايي با گذرپذيري کم در مقايسه با روش هاي آبشويي متداول دارد. در اين پژوهش اصلاح الکتروسينتيکي يک خاک آهکي آلوده به سه فلز سنگينZn=1400 mg kg-1) ،Cd=15 mg kg-1،(Pb=250 mg kg-1  ناشي از رهاسازي فاضلاب صنايع معدني اطراف شهرستان زنجان در شمال غرب ايران با استفاده از ستون هاي خاک دست خورده بررسي شد. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح رطوبتي (اشباع،FC و (۰٫۷FC و دو شيب ولتاژ (۱٫۳۳ و ۲٫۶۶ ولت بر سانتي متر ستون خاک) بودند. تاثير سه الکتروليت (آب مقطر، اسيد استيک و(EDTA ، گردش الکتروليت و جابجايي آند بر کارايي حذف فلزات سنگين نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايشات نشان داد که کارايي حذف فلزات سنگين از خاک آلوده با افزايش رطوبت خاک و شيب ولتاژ اعمال شده، بطور چشمگيري افزايش مي يابد. افزايش شيب ولتاژ و محتواي رطوبتي موجب افزايش مهاجرت يوني و در نتيجه افزايش حذف فلزات گرديد. حذف فلزات سنگين در سطح رطوبتي اشباع بالاترين مقدار را داشت، بطوريکه ۳۲٫۶ درصدCd ، ۳۱٫۳ درصد Zn و ۱۸٫۸ درصد Pb بعد از ۱۰ روز اعمال جريان الکتريکي حذف شدند. با کاهش رطوبت به۰٫۷FC ، ميانگين درصد حذف براي سه فلز سنگين بترتيب به ۲۱، ۱۸٫۴ و  12.3درصد رسيد. در بين سه فلز سنگين مورد نظر،Cd بيشترين مقدار حذف از خاک را داشت و Zn و Pb از نظر ميانگين درصد حذف در مراتب بعدي قرار داشتند.